OTVORENÝ LIST PRE MINISTERSTVÁ

08.07.2016 13:01

OTVORENÝ LIST PRE: 

Prezident SR (informacie@prezident.sk)

Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR (minister@employment.gov.sk ) 

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR ( kami@mzv.sk ) 

Ministerstvo spravodlivosti SR (ms.kvsu.sek@justice.sk) 

Komisár pre deti SR (info@komisarpredeti.sk ) 

Stála delegácia NR SR v Parlamentnom zhromaždení Rady Európy (olga.nachtmannova@nrsr.sk ) 

 

V Bratislave, 07.07.2016 

 

Vážené dámy a páni, 

 

obraciame sa na Vás so žiadosťou vo veci riešenia situácie mal. Maxine Ladický, ktorú odobrala Nórska sociálna služba v marci 2015. Dôvodom odobratia mal. Maxine bol nedostatočný očný kontakt s matkou. V marci 2016 komisia nariadila návrat maloletej do rodiny, pretože dôvody uvedené pri odobratí a umiestnení Maxine v náhradnej starostlivosti, neboli v súlade s jej najlepším záujmom a s medzinárodnými dohovormi. Ako komisia v odôvodnení skonštatovala, pracovníci sociálnych služieb nedostatočne napomáhali rodine či už pred umiestnením alebo počas kontaktov. Sociálna služba však požiadala o odklad vykonateľnosti rozhodnutia až do rozhodnutia vo veci samej. Súd im v tejto veci vyhovel a do rozhodnutia v merite veci ponechal Maxine u pestúnov. Avšak frekvenciu kontaktov rodičov s dieťaťom neupravil. Rodičia majú právo sa s dcérou stretávať 1x za tri týždne. Táto frekvencia kontaktov je nedostačujúca vzhľadom k tomu, že sa nevytvárajú väzby medzi  2 rodičmi a dieťaťom, ale naopak prehlbujú sa vzťahy medzi pestúnmi a Maxine, čo v konečnom dôsledku môže byť v neprospech biologickej rodiny. Parlamentné zhromaždenie Rady Európy sa v súčasnosti zaoberá na základe podnetu predstaviteľa Rumunska prípadom rodiny Bodnáriových, ktorým Nórska sociálna služba odobrala 5 detí v novembri 2015. Od orgánov Slovenskej republiky očakávame rovnaký postup, aký bol v spomenutom Rumunskom prípade, kde predstavitelia Rumunska žiadali o zintenzívnenie kontaktov rodičov s deťmi a následné vrátenie všetkých detí do biologickej rodiny (viď: https://thefederalist.com/2016/06/06/under-international-pressure-norway-reunites-seized-childrenwith-family/ ) Vzhľadom k tomu, že rodina nemá dôveru v Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže a vo Veľvyslanectvo z dôvodov, ktoré je možné si vypočuť na nahrávke ( https://files.ozdeti-patria-rodicom.webnode.sk/200000035- cf870d07fc/Ambassade%20M%C3%B8t%20Pao%20Hunderfossen%2013-5%20(1)%20(audiocutter.com).mp3 ) sa obraciame na základe splnomocnenia so žiadosťou, aby ste kontaktovali svoj partnerský orgán v Nórsku a žiadali o pravidelné a intenzívne kontakty a zároveň splnenie záväzkov vyplývajúcich z medzinárodných dohovorov v oblasti ľudských práv. 

 

S pozdravom 

Zlatica Mandáková, v.r. predsedkyňa OZ Deti patria rodičom, Romanova 5, 851 05 Bratislava 

Tel: 0949 690 487 Mail: deti.patria.rodicom@gmail.com

 

Monika Onderková, v.r. splnomocnenec Hnutia Sme rodina – Boris Kollár 

 

file:///C:/Users/pc/Desktop/Downloads/Maxine_ziadost_urgent.pdf