Priatelia prosíme pomôžme spoločne rodine každý aspoň 1 eurom na záchranu Maxine...Ďakujeme

05.02.2016 18:52

Maxine bola odňatá ako 2 mesačná a rodičia s ňou dostali len obmedzené kontakty.

v júni 2015 si len tak Barnevernet dal odročil súdne pojednávanie a sudca ho vytýčil až na február 2016, veď treba urobiť prieťahy v súdnom konaní, aby Maxine získala obvyklý pobyt v Nórsku. To sa im podarilo aj vďaka nekonaniu našich oficiálnych zástupcov, ktorí majú hájiť práva detí a rodičov v najlepšom záujme dieťaťa...

Veľvyslanec sa zúčastnil súdneho pojednávania na ktorom robil iba pozorovateľa...asi si zabudol naštudovať čo je v jeho kompetencii a právomoci na súdnom pojednávaní...

V médiách sa neustále objavovali dva termíny, ktoré na striedačku používa pani Cisárová a je potrebné si uvedomiť, čo oba termíny znamenajú:

Zmena JURISDIKCIE - 
je presun právomocí súdu z Nórska na slovenské súdy – t.j. že nebude o prípade odobratia Maxine rozhodovať súd v Nórsku, ale na Slovensku. Riaditeľka Cisárová opakovane nabáda rodinu, aby požiadali o presun právomoci z Nórska na Slovensko. Rodinou bola opakovane vyzvaná, aby uviedla na základe akej medzinárodnej zmluvy, alebo nórskeho zákona to je možné, keďže Nórsko neratifikovalo Haagsky dohovor z roku 1996. Na uvedené dodnes neodpovedala. Dnes je úplne zrejmé, že advokát mal pravdu, keď tvrdil, že to možné nie je.

Odpoveď Z Nórskeho veľvyslanectva:
„Dnes sa jurisdikcia dieťaťa v starostlivosti nórskych úradov starostlivosti o deti nemôže presúvať do jurisdikcie inej krajiny, keďže Nórsko neratifikovalo Haagsku konvenciu. Neexistujú žiadne národné zákony umožňujúce presun jurisdikcie dieťaťa, ktoré je v starostlivosti nórskych úradov starostlivosti o deti, pod jurisdikciu inej krajiny. Táto jurisdikcia je pridelená nórskym úradom starostlivosti o deti podľa nórskeho zákona o starostlivosti o dieťa.“

INTERVENCIA -
vstup tretej strany do konania pred nórskymi orgánmi. Tento je možný, rodina ho aj využije. 
V rámci tejto intervencie však CIPS nemôže požadovať presun jurisdikcie na Slovensko (aby rozhodovali slovenské súdy – nemožné) ale podporiť s odkazom na relevantné ľudsko-právne medzinárodné dohovory, ktoré Nórsko ratifikovalo vrátenie dieťaťa biologickým rodičom alternatívne starým rodičom (správa, ktorú obdržali zo strany slovenských úradov po prešetrení ich sociálnych pomerov na Slovensku je v ich prospech)

Odpoveď Z Nórskeho veľvyslanectva: 
„V prípadoch starostlivosti o deti sú zainteresovanými stranami len rodičia, deti staršie ako 15 rokov a miestna služba starostlivosti o deti a len tieto strany majú právo nahliadnuť do dokumentácie prípadu. Ak je prípad predložený na regionálnu radu sociálnej starostlivosti alebo súdu, tak sú stránky zastúpené advokátom (bezplatná právna pomoc). Ak si to želajú, môžu sa rodičia rozhodnúť, že do prípadu zapoja tretie strany, napríklad veľvyslanectvá alebo centrá ako je Centrum pre medzinárodno-právnu ochranu detí a mládeže. Tretím stranám sa potom môžu sprístupniť dokumenty daného prípadu a môže im byť umožnená prítomnosť na jednaní krajskej rady a súdu, ak stránky prípadu s tým súhlasia.“

Pokiaľ pani riaditeľka Cisárová vyčíta rodičom, že nepredložili intervenciu so žiadosťou o presun právomoci na Slovensko, svedčí to o jej absolútnej neznalosti práva.
1) strana môže len navrhnúť intervenciu CIPSu, ale ak tomu súd vyhovie, musí predkladať intervenciu CIPS, nie rodičia

2) v intervencii však CIPS nemôže požadovať presun jurisdikcie na Slovensko ale podporiť s odkazom na relevantné ľudsko-právne medzinárodné dohovory, ktoré Nórsko ratifikovalo vrátenie dieťaťa biologickým rodičom alternatívne starým rodičom