Medzinárodná vedecká konferencia na tému : STOP ! DETI NIE SÚ TOVAROM! ADOPCIE NIE SÚ OBCHODOM !

12.03.2015 13:52

 

Medzinárodná vedecká konferencia na tému :

STOP ! DETI NIE SÚ TOVAROM! ADOPCIE NIE SÚ OBCHODOM !

 

Inštitút kriminologických štúdii o.z. predložil svoj projekt k výzve č. VI. KMV 2014 na predkladanie žiadosti o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky zo dňa 26.7..2014 pod názvom „Stop! Deti nie sú tovarom! Adopcie nie sú obchodom!“ a na základe jeho vyhodnotenia výberovou komisiou súťaže, získal finančnú dotáciu vo výške 5.000 eur na jeho realizáciu. Projekt je zameraný na prevenciu a zníženie rizika obchodovania s deťmi a nelegálnym adopciám..

Jedným z konkrétnych výstupov projektu je v spolupráci s Právnickou fakultou Univerzity Mateja Bela usporiadanie medzinárodnej vedeckej konferencie, zameranej na predmet projektu a jeho výsledky, ako aj súvisiace odborné príspevky a diskusie k téme z  pohľadu trestného práva, kriminológie, sociológie, pedagogiky, prevencie kriminality, významu štatistiky a  systému triedenia užitočných informácii atď.. Jednotlivé príspevky, ktoré budú na medzinárodnej vedeckej konferencii prezentované, budú publikované v zborníku z konferencie, v rátane záverečného komuniké účastníkov konferencie.

 

Medzinárodná konferencia sa uskutoční dňa 17. marca 2015 

na Právnickej fakulte UMB Banská Bystrica na ktorej sa zúťastnime ako OZ.

 

Medzinárodná konferencia sa uskutoční pod záštitou :

Jozefa B u č e k a

Štátneho tajomníka Ministerstva vnútra SR a národného koordinátora boja proti obchodovaniu s ľuďmi.

 

Odborný garant konferencie :

Dr.h.c. Prof. JUDr. Vladimír ČEČOT, CSc.,

 

Program konferencie :

17. marca 2015

08,30 – 9,00 hod. prezentácia účastníkov konferencie

09,00 – 09,05 hod. Privítanie účastníkov konferencie dekanom fakulty mult.Dr.h.c.Prof. JUDr. Mojmírom Mamojkom, CSc.,

09,10 hod. Príhovor štátneho tajomníka MV a národného koordinátora pre boj proti obchodovaniu s ľuďmi v SR Jozefa Bučeka.

09,15 hod. Hlavný referát odborného garanta konferencie Dr.h.c.Prof. Vladimíra Čečota,CSc., predstavenie projektu „Deti nie sú tovarom. Adopcie nie sú obchodom!“

09,30 – 11,00 hod. Vystúpenie účastníkov konferencie,

11,00 – 11,15 P r e s t á v k a

11,15 – 12,30 hod. vystúpenia účastníkov konferencie s diskusiou

O b e d

13,15 – 15,30 hod. vystúpenia účastníkov konferencie s diskusiou

15,30 hod. Záverečné komuniké účastníkov konferencie

 

Účastníci konferencie :

 

Predpokladá sa 40 účastníkov medzinárodnej vedeckej konferencie. Okrem vedenia  fakulty, členov Inštitútu kriminologických štúdii, budú na konferencii prítomní zástupcovia vysokých škôl a ich fakúlt zo Slovenskej republiky, Českej republiky, Poľska a Maďarska, poslanci NR SR, predstavitelia ústredných štátnych orgánov, verejná ochrankyňa práv v SR, pracovníci Prezídia PZ a iní, ktorí budú uvedení v priloženom zozname.

 

Z medzinárodnej konferencie bude vydaný zborník príspevkov.

 

Organizačné zabezpečenie:

 

Inštitút kriminologických štúdii

Banská Bystrica

Právnická fakulta UMB Banská Bystrica

 

Odborný garant konferencie a kontaktná osoba:

Dr.h.c. Prof.JUDr. Vladimír Čečot, CSc.,

 

email.: vladimir.cecot@gmail.sk

tel. 0917 217 716

 

Prihlášky na konferenciu zašlite na Referát vedy a výskumu PrF UMB Banská Bystrica

Mgr. Michaela Lihanová do termínu 20. februára 2015 aj s vystúpením v elektronickej podobe.

Email.: michaela.lihanova@umb.sk

Tel.: 048/4463118; 0918 610 133

 

Účastníci konferencie neplatia konferenčný poplatok. Usporiadanie konferencie je financované zo zdrojov získaných z Výzvy KMV VI.KMV 2014.