Vyjadrenia k téme odoberania detí z 23.01.2016 Protest proti praktikám /nielen/ BARNEVERNETU

26.01.2016 23:29

Stanovisko pozvaných, kompetentných od ktorých sme všetci očakávali vyjadrenie je nasledovné : 

Tí najhlavnejší sa nevyjadrili a ani nepotvrdli účasť...

Vyjadrenia k problematike odoberania detí :

Oľga Nachtmanováposlankyňa NR SR

Ako poslankyňa Parlamentného zhromaždenia Rady Európy a vedúca slovenskej delegácie som svojim hlasom podporila rezolúcie Parlamentného zhromaždenia Rady Európy týkajúce ochrany práv detí. Ide o významné politické dokumenty, z ktorých vyplýva pre členské štáty Rady Európy jasný návod ako postupovať v konaniach týkajúcich sa maloletých, pričom prvoradý musí byť vždy najlepší záujem dieťaťa, tak ako je definovaný v početných rozhodnutiach Európskeho súdu pre ľudské práva.

Pripomínam, že na zasadnutí stáleho výboru prijalo ​Parlamentné zhromaždenie Rady Európy 30. novembra 2012 dve rezolúcie, ktoré sa týkajú detí a ochrany ich práv a záujmov. Prvá sa zameriava na fungovanie rodinných súdov v štátoch Rady Európy a druhá na medzištátne osvojenia detí.

V prvej uvedenej rezolúcii parlamentné zhromaždenie zdôraznilo, že deti majú byť oddelené od svojich rodičov len za veľmi výnimočných okolností. Pokiaľ ide o niektoré štáty, parlamentné zhromaždenie vyjadrilo znepokojenie nad tým, ako v nich fungujú rodinné súdy. Pripomenulo, že pred tým, ako je dieťa zverené do starostlivosti iných osôb alebo inštitúcie, ich vlastným rodinám by mala byť poskytnutá potrebná pomoc s cieľom preklenúť vzniknuté problémy. Bolo zdôraznené, že akákoľvek adopcia alebo umiestenie dieťaťa do náhradnej starostlivosti musí byť v súlade s medzinárodnými štandardami, vrátane Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a Dohovoru o právach dieťaťa.

Pri prijímaní rezolúcie o medzištátnych adopciách parlamentné zhromaždenie zdôraznilo, že táto problematika sa dotýka mnohých krajín, či už sú v pozícii krajiny „odovzdávacej“ alebo „prijímacej“. Najviac sú vždy dotknuté deti, pre ktoré je to na jednej strane často najlepšia možnosť nájsť opateru po tom, ako prišli o starostlivosť rodičov. Na druhej strane však ide tiež o zásah do základných práv a osobnej identity dieťaťa. Presunutie dieťaťa do cudzej krajiny a novej rodiny, vo všeobecnosti vnímané ako humanitárny skutok, je pre dieťa traumatizujúca skúsenosť a preto musí byť realizovaná s najvyššou starostlivosťou. Parlamentné zhromaždenie pripomenulo, že hlavným cieľom osvojenia je nájsť rodinu pre dieťa a nie dieťa pre rodinu. Na pozadí medzinárodných štandardov a vo svetle opakujúcich sa správ o medzištátnych osvojeniach, pri ktorých najlepší záujem dieťaťa nestojí vždy v popredí, chce takto parlamentné zhromaždenie vyvolať sústredenú snahu chrániť dotknuté deti na medzinárodnej aj vnútroštátnej úrovni. Členské štáty by mali prijať a implementovať prísne pravidlá, ktorými zabezpečia dodržiavanie základných práv detí vo všetkých štádiách konania o medzištátnom osvojení.

Parlamentné zhromaždenie Rady Európy 22. apríla 2015 prijalo ďalšiu rezolúciu s názvom „Sociálne služby v Európe: legislatíva a prax pri odoberaní detí z ich rodín v členských štátoch Rady Európy“. V tejto rezolúcii vyjadrilo znepokojenie nad porušovaním práv detí v niektorých krajinách, v ktorých orgány sociálnej starostlivosti príliš unáhlene odoberajú deti do svojej starostlivosti. Poslanci zdôraznili, že je to o to viac tragické, ak ide o nezvrátiteľné rozhodnutia, ako napríklad v prípadoch adopcií bez súhlasu rodičov. Parlamentné zhromaždenie je rovnako znepokojené prípadmi, keď orgány sociálnej starostlivosti neodobrali deti dostatočne rýchlo a príliš unáhlene ich vrátili rodičom, ktorí s nimi zaobchádzali zle alebo ich zanedbávali. V prijatej rezolúcii parlamentné zhromaždenie vyzýva členské štáty na prijatie zákonov a postupov, ktoré zabezpečia, aby pri rozhodovaní o odobratí detí zo starostlivosti rodičov, o umiestnení detí do náhradnej starostlivosti a o ich vrátení do rodiny stál vždy v popredí najlepší záujem dieťaťa. Tiež odporúča členským štátom, aby sa rozhodnutia o odobratí detí zo starostlivosti s výnimkou urgentných prípadov zakladali výlučne na súdnych rozhodnutiach. Rodinám je potrebné poskytnúť nevyhnutnú finančnú a psycho-sociálnu pomoc, aby sa zabránilo neodôvodneným rozhodnutiam o odobratí detí. Je nevyhnutné zabrániť úplnému prerušeniu rodinných väzieb a odobratiu detí zo starostlivosti rodičov pri narodení, okrem výnimočných prípadov stanovených zákonom a umožňujúcim účinnú súdnu kontrolu. Parlamentné zhromaždenie odporučilo vypracovať pre členské štáty postupy za účelom zabránenia takýmto praktikám.

Z vyššie uvedených rezolúcií a správ, ktoré im predchádzali je zrejmé, že situáciu je potrebné aj naďalej monitorovať na medzinárodnej úrovni a od členských štátov vyžadovať, aby zabezpečili, že orgány verejnej moci budú postupovať vo všetkých konaniach týkajúcich sa detí v súlade s Dohovorom o ochrane ľudských práv a základných slobôd a Dohovorom o právach dieťaťa.

 

 

Erik Bihári- zástupca Európskeho ústavu práva a súdneho inženirství

Dňa 3. októbra 2014 Evropský ústav práva a soudního inženýrství usporiadal na Karlovej univerzite v Prahe medzinárodnú konferenciu o konaniach týkajúcich sa odoberaní detí v členských štátoch Rady Európy a súvisiacich ľudskoprávnych aspektoch.

Konferencii predchádzalo slávnostné zahájenie na Staroměstskej radnici, kde sa premietali dokumenty o postihnutých rodinách a účastníci z celej Európy mali príležitosť neformálne si vymeniť svoje skúsenosti v danej oblasti a vytvoriť tak základy pre ďalšiu budúcu spoluprácu.

Na konferencii vystúpili dekan Právnickej fakulty Univerzity Karlovej v Prahe Ján KUKLÍK, člen britského parlamentu John HEMMING, poslankyňa poslaneckej snemovne parlamentu Českej republiky Jitka CHALÁNKOVÁ, zástupkyňa vlády SR pred Európskym súdom pre ľudské práva (ESĽP) Marica PIROŠÍKOVÁ, predsedníčka severského výboru pre ľudské práva Ruby HARROLD-CLAESSON, bývalý právnik ESĽP a advokát Grégory THUAN DitDIEUDONNÉ, Lucja MIARA z Oddelenia výkonu rozsudkov ESĽP a mnohí ďalší významní odborníci z celej Európy.

Účastníci konferencie dospeli k záverom, ktoré by som vám chcel týmto sprostredkovať:

berúc na vedomie rezolúciu Parlamentného zhromaždenia Rady Európy, prijatú 30. novembra 2012, č. 1908 (2012) o ľudských právach a fungovaní rodinných súdov v štátoch Rady Európy;

majúc na pamäti, že najlepšie záujmy detí majú byť primárnym hľadiskom pri všetkých rozhodnutiach, ktoré sa ich týkajú, že deti majú vyrastať v rodinnom prostredí, v atmosfére šťastia, lásky a porozumenia;

zdôrazňujúc, že rodinné prostredie poskytuje pre riadny vývoj detí najlepšie podmienky; že pred tým, ako sú deti zverené tretím osobám alebo do ústavnej starostlivosti, mala by ich vlastným rodinám byť poskytnutá pomoc potrebná na zvládnutie ich problémov;

zdôrazňujúc, že deti by mali byť oddelené od svojich biologických rodičov len za mimoriadnych okolností, pod súdnym dohľadom a v súlade s požiadavkami Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a Dohovoru OSN o právach dieťaťa z roku 1989;

vyjadrujú vážne znepokojenie nad správami o odnímaní detí z biologických rodín bez relevantných dôvodov v niektorých členských štátoch Rady Európy;

vyzývajú členské štáty Rady Európy, aby prostredníctvom príslušných vnútroštátnych orgánov zabezpečili, aby vnútroštátne konania o odobratí detí a o ich adopcii boli v súlade s princípmi zakotvenými v Dohovore o ochrane ľudských práva a základných slobôd;

vyzývajú členské štáty Rady Európy, aby zabezpečili, že príslušné vnútroštátne orgány pri rozhodovaní o osvojení alebo o adopcii detí budú brať do úvahy požiadavky Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a Dohovoru OSN o právach dieťaťa, prihliadať v prvom rade na najlepší záujem dieťaťa, poskytovať účinnú pomoc rodinám v núdzi tak, aby znížili na minimum počet prípadov, kedy deti musia byť odňaté ich rodičom a konať urýchlene tak, aby predišli nenapraviteľným škodám na rodinnom živote dotknutých osôb;

vyzývajú členské štáty Rady Európy, aby pri prijímaní zákonov vzťahujúcich sa na uvedenú oblasť plne rešpektovali záväzky vyplývajúce z medzinárodných dokumentov citovaných v rezolúcii Parlamentného zhromaždenia Rady Európy, prijatej 30. novembra 2012, č. 1908 (2012) o ľudských právach a fungovaní rodinných súdov v štátoch Rady Európy.

Ďakujem Vám všetkým za pozornosť a vyjadrujem za náš ústav solidaritu všetkým trpiacim rodinám, ktoré musia bojovať o to najvzácnejšie čo majú, svoje deti.

 

 

Miroslava Szitová- podpredsedníčka KDH

 

Ďakujem Vám za angažovanosť pri pomoci rodičom a záchrane detí. Opakovane sme reagovali na odoberanie detí v Británii a žiadali ministerstvo práce o podpísanie Memoranda medzi našimi krajinami. 
Ministerstvo však dodnes uvedené memorandum, ani žiaden iný medzištátny dokument medzi krajinami, nepodpísalo. Problémy sú aj v iných krajinách a naša vláda má na ne razantne reagovať. Je prvoradou povinnosťou štátu chrániť deti - najslabších, našich občanov.
Chcem vyjadriť plnú podporu Vašej iniciatíve a ponúknuť spoluprácu pri pomoci rodinám. 
Memorandum by podľa Szitovej zabezpečilo ochranu slovenských detí vo Veľkej Británii

Počet detí, ktoré sú vo Veľkej Británii odoberané rodičom, podľa podpredsedníčky KDH Miroslavy Szitovej, narastá. Ako uviedla dnes na tlačovej besede, v roku 2012 to bolo 2 420 detí a v roku 2013 dokonca 3 090 detí z východnej Európy. „Slovenská republika sa podľa informácie Centra pre medzinárodnoprávnu ochranu detí zaoberala v roku 2013 až 72 prípadmi, z ktorých bolo 20 úspešne vyriešených a iba v desiatich prípadoch sa deti vrátili domov k otcovi a mame. Išlo o vyše 200 detí, ktoré boli v roku 2013 násilne odobrané úradníkmi,“ upozornila Szitová. Podľa nej absurdnosť britských zákonov a postup sociálnych úradov vo Veľkej Británii sú nezlučiteľné s legislatívou Slovenskej republiky a európskymi štandardami týkajúcimi sa ľudských práv. „Tento legálny obchod s deťmi musíme zastaviť,“ uviedla podpredsedníčka KDH Szitová.

Szitová upozornila, že ministerstvo práce pritom už pred rokom deklarovalo prípravu a podpis Memoranda s Veľkou Britániou, ale do dnešných dní nebolo podpísané. „Žiadame ministra Jána Richtera, aby na sociálnom výbore informoval, v akom stave je príprava a podpis memoranda a tiež aktuálnu informáciu o počte odobratých detí a detí, ktoré sa podarilo dostať spať na Slovensko do biologických rodín,“ uviedla Szitová. KDH odporučilo ministerstvu, aby pri príprave memoranda využilo Dohovor o právach dieťaťa a Nariadenie Rady Európskej únie. Slovenská republika je povinná podľa Szitovej chrániť svojich občanov, najmä tých najslabších, ktorí sa sami brániť nedokážu. „Každé dieťa má právo vyrastať so svojou mamou a otcom a štát má na to vytvárať vhodné podmienky,“ dodala Szitová.

Memorandum by podľa Szitovej zabezpečilo ochranu slovenských detí vo Veľkej Británii. „Angličania by nemohli rozhodnúť o adopcií takýchto detí bez konzultácií so SR,“ povedala s tým, že mali by sme sa usilovať, aby také deti neboli adoptované v Anglicku, ale prišli na Slovensko. Podľa nej musíme trvať na dobre dieťaťa a ak ho skutočne nemôže vychovávať vlastná mama a otec, treba hľadať priestor pre zverenie dieťaťa v jeho širšej rodine, teda u príbuzných. „Rovnako musíme trvať na návrate dieťaťa, občana Slovenskej republiky, na Slovensko,“ zdôraznila Szitová. Zároveň upozornila, že takýto postup ustanovuje článok 56 Nariadenia Rady Európy, podľa ktorého pred umiestnením dieťaťa v inom členskom štáte, je nutné najskôr vyvolať rokovanie s členským štátom, ktorého je dieťa občanom. Zároveň upozornila, že o deťoch vo Veľkej Británii rozhodujú rodinné súdy, ktoré často prihliadajú iba na názor sociálnych pracovníkov, bez skutočného dokazovania a prítomnosti rodičov.

Štát sa podľa právneho experta KDH Martina Dilonga nemôže zriecť povinnosti pomáhať našim občanom. Takou situáciou je podľa neho aj odoberanie detí. „SR musí prioritne chrániť maloletého, ak nie je možný návrat do pôvodnej rodiny, štátnye úrady by ho mali poskytnúť prioritne na adopciu na Slovensku,“ uviedol.
 
Tomáš Zdechovský - poslanec Európskeho parlamentu ČR

Vážené dámy, vážení pánové

Donedávna nekritický postoj drtivé většiny Norů k norské sociálce se pomalu mění.  Víc než kdykoli předtím jsou slyšet kritické hlasy z řad laické i odborné části norské veřejnosti. Přes sto norských právníků, psychologů a dalších odborníků pohybujících se v oblasti problematiky ochrany dětí podepsalo petici za změnu systému ochrany ohrožených dětí. Ano, můžeme říci, že jiskřička oheň nedělá, nicméně i přesto lze nedávný vývoj považovat za krok správným směrem a za jasný důkaz toho, že dosud vynaložené úsilí má smysl a přináší výsledky. Není ale čas usínat na vavřínech, protože cesta k dosažení spravedlnosti a reformě celého systému je opravdu ještě hodně dlouhá. A dokud nebudou české a slovenské děti zpátky, těžko budeme této změně věřit.

 
 
Michal Meluch - Za spoločenstvo svätého Jozefa 
Dobrý deň,

občianske združenie  Spoločenstva svätého Jozefa úvodom veľmi ďakuje pani Mandákovej z OZ Deti patria rodičom  za  zorganizovanie tejto protestnej akcie. My veriaci ľudia a občania z Považskej Bystrice a okolia chceme podporiť boj proti kradnutiu detí v Nórsku, a preto pripájame krátke vyjadrenie k situácii ohľadne odoberania detí v Nórsku a Barnevernetu.

Na Nórsku dnes vidíme čo všetko sa môže nachádzať pod fasádou pojmu "vyspelý západ".Vidíme, že Nórsko je jeden z ďaľších mnohopočetných príkladov zlyhania multikulturalizmu. Nórsko je dôkazom toho, že multikulturalizmus nefunguje.
Nórsko je varovaním pre ostatné krajiny, aby si uvedomili kam vedie relativizácia kresťanských hodnôt akými sú rodina, materstvo, rodičovstvo a manželstvo.
Nórsko je do očí bijúci príklad toho, že vláda ľudských práv nenastolí raj na zemi, lebo v Nórsku sa v mene práv dieťaťa dieťaťu spôsobuje to naväčšie zlo. Nórsko je varovným príkladom toho kam vedie dôsledné zavádzanie moderných ľudských práv. Moderné ľudské práva ničia tradičnú kresťanskú rodinu hneď niekoľkými spôsobmi, napríklad tým, že sa dávajú privilégia homosexuálnym spolužitiam, už od malička ničia dušu dieťaťa sexuálnou výchovou a disponujú ju tak k promiskuite a nakoniec v mene ľudských práv dieťaťa sa deti odoberajú biologickým rodičom z absurdných alebo vymyslených dôvodov.

Nórsko je jasný príklad deštrukcie rodiny, ktorý nastáva, keď národ opustí svoje kresťanské korene.
Nórsko je žalostný príklad deštrukcie morálky, ktorý nastáva keď kresťanstvo nahradíme multikulturalizmom.
Nórsko je zastrašujúci príklad mravnostného úpadku, sexualizácie detí skrze odpornú propagáciu perverzity a promiskuity.

Nórsko je aktuálnym dôkazom toho ako multikulturalizmus a ľudské práva zdeformovali chápanie pojmu láska. Deti sú doslova kradnuté rodičom a považuje sa to za najvyššie dobro - lásku voči týmto deťom. Nórsko je dôkaz, že len kresťanstvo učí pravej, čistej a obetavej láske k blížnemu, a že keď národ opustí kresťanskú vieru, zrúti sa do nepochopiteľných dezinterpretácii pojmu láska, zrúti sa do anomálii a zdanlivo nevysvetliteľných systémov zla, akým je aj Barnevernet.

Dnes sme tu, aby sme zastavili Barnevernet. Chceme, aby sa deti pani Michalakovej a mnohych inych matiek vratili do svojich rodín. Ale Barnevernet nezastaví nijaká diplomacia. Barnevernet je len jedným z mnohých následkov oveľa väčšieho zla. A tým je strata viery v jediného živého Boha, toho Boha, ktorého kríž je aj na nórskej vlajke. Nórsko sa tohto symbolu viery svojich otcov zrieklo v mene multikulturalizmu a ľudských práv. Dnes je však dôležité uvedomiť si: Proti Barnevernetu sa nestačí odvolať k prezidentovi či na nejaký ľudskoprávny súd. Proti Barnevernetu sa musíme odvolať na tú najvyššiu inštanciu: na samotného Boha. Od neho samotného majú tieto nešťastné matky, a my s nimi, žiadať vrátenie týchto detí domov. On nás vypočuje oveľa skôr ako ktorýkoľvek ľudskoprávny úradník, On nás obháji oveľa lepšie, ako ten najlepší právnik. Preto náše odvolanie dnes znie:
NÓRSKO, V MENE JEŽIŠA KRISTA TI PRIKAZUJEME, VRÁŤ DETI RODIČOM!!!
NORWAY, IN THE NAME OF JESUS CRIST, GIVE CHILDREN BACK TO THEIR PARENTS!!!

A nakoniec ešte dôležitá otázka pre nás všetkých je: Poučí sa Slovensko? Máme sa aj my podvoliť indoktrinácii týchto nových ľudských práv? Sme ešte schopní prestať robiť tú istú chybu ako urobili západné krajiny keď sa vydali na cestu nekonečného boja za tieto pseudo-ľudské práva? Nórsko je príkladom ako sa v mene ľudských práv stráca sloboda. Príklad Nórska by nás mal všetkých odradiť od tejto cesty, odmietnuť multikulturalizmus a opäť prijať, že pravda je len jedna: Ježiš Kristus. V Jeho mene môže byť Barnevernet zastavený.

Za Spoločenstvo svätého Jozefa organizátorom i učastníkom ďakujem
 
Igor Pokojný -  Konzulárny odbor

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

Vážená pani Mandáková,

predsedkyňa OZ Deti Patria rodičom

v nadväznosti na Vaše pozvanie adresované Ministerstvu zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky si Vás dovoľujem informovať, že Vaše podanie zasielame v kópii Centru pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže v Bratislave, ktoré je vecne príslušné v otázkach ochrany maloletých občanov v zahraničí.

 

 

Dagmar Ďurečková -Lúč pre DIEŤA, Veľká Británia

Vážny protestujúci, Dovoľte mi prosím prejaviť moju nespokojnosť nad BARNEVERTOM! Napriek neprítomnosti podporujem tento protest proti praktikám Barnavertu! Som rada, že ste sa zišli vo veľkom počte a že sú tu aj moji známi z Českého protestu. Vďaka, za zrealizovanie aj tu v Bratislave organizátorom. Janky Ladeckej a OZ Deti patria rodicčom! Neberte to na ľahkú váhu, toto sa skutočne deje všade v západných krajinách. Svet je skazený, ubližuje tým najnevinnejším, deťom. Pre normálneho človeka je to niečo nepredstaviteľne. Naše deti nebudú pod " Juvenílnu justiciu. Ten kto si myslí, že sme rôznymi protestami nič nedocielili a zosmiešňuje nás, zosmiešňuje v prvom rade sám seba. Každý odpor, každý protest má , ma svoj význam. Je smutné ,že musíme neustále bojovať ,hájiť naše záujmy, záujmu deti, proti tým ktorí by nás, naše deti a našu krajinu mali chrániť, veď im za to stat štedro platí! Dnes je protest proti Barnavertu, je to socialká ktorá odoberá deti bez udania dôvodu. Maju vyššie práva ako sudy. Ako je to možne?Ako môže vtrhnúť do bytu bez súdneho príkazu, vytrhnúť dieťa z rúk, náručia a dať s čistým svedomím cudzím ľuďom , pestúnom! Kto ma väčšie práva na dieťa ako matka!!!! Maxine bola v tej dobe kojená, malinka odkázaná na matku. Nikto nemá pravo ich rozdeliť. Hendikep nepočutia nikoho neoprávňuje ich rozdeliť. Dnes je technika na vysokej úrovní čo umožňuje bez problémov vychovávať dieťa. Otec Maxine je zdravý mladý muž!Štat ma napomáhať pri problémov, čiže sociálka mala byt nápomocná , ako budu mocť spolu mamka a Maxine žit. Obrovské peniaze idú na prevýchovu väzňov, aj im je umožnené stretávať sa s deťmi a keď trest skonči tak sa znova podieľajú na výchove svojich deti. Prečo bez dôvodu vzali malú Maxine???? Ma pravo na RODINU!...MAMU a O T C A! Maxine, maš prvý rocčk, prajem ti veľa šťastia. verím, že čoskoro budeš v náruči svojej mami , otca a celej rodiny navždy. Deti Evi Michalakovej, dokedy budu uväznené? Evy si pilierová mama, mi iba pomáhame prelomiť to čo si začala. Nikdy sa nevzdávaj! Vráťte deti matkám! .Dieťa bez matky, je ako kvet bez slnka! Mojou najväčšou otázkou je, slovenske deti majú pravo návratu do svojej krajiny bez obmedzenie, je to v ústave, prečo im štat nepomáha sa vrátiť? Je veľké množstvo uväznených deti v cudzích krajinách a náš štat s tým nerobí nič , PREČO? Ako je možne, že obvyklý pobyt je nad trvalým pobytom? Je jediná organizácia CIPc na slovensku čo ma právomoc pomáhať pri návrate, prečo nepomáha?Prežili sme zlý príbeh, no ani nám nepomohol vôbec, PREČO? V anglicku je veľa deti bezdôvodne odobratých stratených v adopcii a veľa deti u pestúnov. Nemôžu verejne vystúpiť a ani vypovedať svoj príbeh. Sú pod hrozbou, keď prehovoríš zavreme ťa! To je systém utajených sudov, aby sa nemohli brániť. Je to vo všetkých krajinách kde vládne monarchia. V ktorom tisíc ročí žijeme? Veľa prípadov je totožných s Norskom. Preukáže sa nezmysel, pochybenie ale deti nevrátia. Sud nariadi, aby deti boli vrátenie späť, no sociálka deti nevráti, ako je to možne? Rodičia spojte sa , dajte o sebe vedieť, v jednote je sila. Nikdy sa nevzdávajte.... vždy vedie cesta. Tak ako moja organizácia Luť pre dieťa, ten lúč je cesta- svetlo.... S pozdravom koniec Barnavertu!