Blog

Pomôžme spoločne vrátiť neprávom odobratú MAXINE rodičom. Ukradnutú BARNEVERNOM

04.06.2015 14:02

Pred dvoma mesiacmi v Nórsku odobral Barnavern vtedy iba dvoj mesačnú Maxine milujúcim rodičom. Rodičia môžu svoju dcérku vidieť iba raz za 14 dní jednu hodinu. Maxine bola plne dojčená a aj napriek tomu ju odobrali matke a bez možnosti dieťatko dojčiť aspoň na kontaktoch. Maxine je po otcovi Slovenka  a má aj slovenský rodný list.

 

Maxine má biologickú rodinu výlučne iba na Slovensku, nakoľko jej mamička bola vychovávaná v pestúnskej starostlivosti v Nórsku.

 

Biologická rodina, ktorá žije na Slovensku sa na nás obrátila s prosbou o pomoc na vyriešenie finančnej situácie, ktorá sa týka súdnych konaní a financovanie právneho zastúpenia.

 

Rodičom poskytol Barnevern právneho zástupcu, ale žiaľ právnici, ktorí sú rodičom poskytnutí sú platení štátom a nespolupracujú s rodinou a tak to je aj v tomto prípade. Preto si rodičia museli nájsť právnika, ktorý bude hájiť ich práva a o jeho úhradu sa musia postarať sami. Žiaľ vďaka Barnevernu sa rodina dostala do finančnej tiesne, nakoľko sa im minuli finančné prostriedky, ktorými si chcú zachrániť to najcennejšie a to je ich malá a jediná Maxine.

 

Preto sme požiadali Ministerstvo vnútra o možnosť uskutočniť verejnú zbierku pre túto rodinu a na tento účel. Založili sme bankový účet s názvom "MAXINE" a obraciame sa na všetkých ľudí, ktorí by mohli finančne prispieť a tým pomôcť zachrániť malú Maxine, aby mohla vyrastať so svojimi rodičmi a biologickou rodinou.

 

Prosíme ľudí ktorí chcú rodine pomôcť v tejto ťažkej situácii, aby zaslali ľubovoľnú sumu na číslo účtu

 

Názov účtu : Maxine

 

ČSOB, a.s.

SK58 7500 0000 0040 2169 0491

CEKOSKBX

Ak Vám náhodou pri vkladaní peňazí bude žiadať adresu treba zadať : 
OZ Deti patria rodičom
Romanova 5
851 02 Bratislava, Slovakia 
Môže to žiadať pri zahraničných vkladoch

 

Ďakujeme Vám za pomoc v mene celej rodiny, 

 

Správa zástupkyne SR pred ESĽP

21.05.2015 13:58

 

​Komisár pre ľudské práva kritizuje Nórsko za prístup k rómskym deťom

​Komisár pre ľudské práva Nils Muižnieks vo svojej správe z návštevy Nórska v dňoch 19. – 23. januára 2015, ktorá bola zverejnená 18. mája 2015, vyslovuje kritiku voči postupu nórskych úradov v prípadoch detí z rómskej komunity v Osle.

Komisár okrem iného vyjadril vážne znepokojenie ohľadom situácie rómskej komunity, ktorá podľa neho čelí diskriminácii a osobitne poukázal na extrémne časté využívanie ochranného opatrenia v podobe odobratia detí zo starostlivosti ich rodičov a na nízku úroveň školskej dochádzky v tejto skupine (podľa údajov z roku 2012 bolo zo 120 detí vo veku 6 až 15 rokov z domácej rómskej populácie v Osle zapísaných do škôl len 71 detí). Podľa správy je odhadom už viac ako 60 rómskych detí v starostlivosti pestúnskych rodín a ďalším 60 deťom takéto opatrenie hrozí, čo predstavuje približne polovicu detí z domácej rómskej populácie, do ktorej nie sú započítané rodiny rómskych prisťahovalcov. Vyjadril znepokojenie aj nad tým, aké striktné obmedzenia sú uplatňované v oblasti kontaktov rómskych detí umiestnených do pestúnskych rodín so svojimi biologickými rodinami (napr. stretnutia dvakrát za rok) a nad vhodnosťou pestúnskych rodín z hľadiska zachovania kultúrnej identity rómskych detí. Tiež existujú správy o tom, že mnoho rómskych žien sa vyhýba nórskym pôrodniciam práve z obavy, že im sociálna služba hneď po pôrode dieťa odoberie.
V správe komisár ďalej uvádza, že nórske orgány majú preskúmať, či sú rozhodnutia o umiestnení rómskych detí do náhradnej starostlivosti v súlade s ich ľudskými právami a poskytovať rómskym rodičom podporu pri vykonávaní ich rodičovskej úlohy, pričom prvoradými pri akomkoľvek postupe majú byť najlepšie záujmy dieťaťa. Komisár pripomenul, že predchádzanie odlúčeniu rodiny a zachovanie rodiny sú dôležitými prvkami systému ochrany detí a odlúčenie dieťaťa a rodičov má byť posledným riešením. Zdôraznil, že odňatie dieťaťa zo starostlivosti rodičov pri jeho narodení musí byť založené na zvlášť presvedčivých dôvodoch a chudoba nemôže byť dôvodom na odlúčenie detí od rodičov. Komisár tiež Nórsku odporučil rozvoj programov pre mediátorov a asistentov učiteľov za účelom zlepšenia školskej dochádzky rómskych detí.
Úplné znenie správy Komisára pre ľudské práva z návštevy Nórska možno nájsť tu:

 

https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage=2746402&SecMode=1&DocId=2268120&Usage=2

V Nórsku odobrali kojenca nepočujúcej matke. Nadojčiť ho mohla iba raz.

13.05.2015 13:02

V marci tohto roka odobrala nórska sociálna služba v Lillerhammeri plne dojčené dva a pol mesačné dievčatko nórsko-slovenskému páru, bez toho, aby k tomu boli akékoľvek zjavné dôvody. Barnevern tento krok písomne ​​zdôvodnil obavami nad nedostatočným očným kontaktom dieťaťa s matkou; matka je po prekonanom zápale mozgových blán nepočujúca. Úradníkom sa tiež nepáčilo odmietnutie pobytu v centre pre rodiny s deťmi a vyslovili obavu, že rodičia s dieťaťom odcestujú na Slovensko, kde by ich ťažko dohľadávali. Dieťa rodine násilne odobrali deň pred príletom babičky zo Slovenska, ktorá rodine prišla po reakcii na obavy Barnevernu pomáhať.

 

Rodičia majú povolené stretnutia raz za 14 dní na jednu hodinu vždy na inom  mieste. Mamičke bolo počas schôdzky umožnené dieťa nadojčiť iba raz. Slovenská republika k prípadu už intervenovala.

 

Zástupcovia Českého petičného výboru na podporu rodiny Michalákovej, ktorí podobné prípady dlhodobo evidujú, môžu vierohodnosť informácií potvrdiť. S rodinou sú v priamom a v nepretržitom kontakte. Mali možnosť do písomného rozhodnutia nórskej sociálnej služby nahliadnuť. Informácie o prípade petičný výbor zverejňuje so súhlasom rodiny.

 

"Zo všetkých príbehov, o ktorých sa vďaka sieti medzinárodných kontaktov dozvedáme, je tento najotrasnejší. Vo všetkých doteraz známych prípadoch sa nórski úradníci aspoň snažili hľadať závažné dôvody a ak sa nepreukázali, prichádzali s dôvodmi náhradnými  . Tu sa ale Barnevern doznal, že keď chce dieťa rodine vziať, proste to urobí. Bez zjavného dôvodu odobrali zdravé plne dojčené bábätko šťastným prvorodičom, ktorí sa navyše mohli oprieť o pomoc babičky, "komentuje prípad členka Výboru pre petície a právnička Dora Boková.

 

Pavel Hasenkopf dodáva, že rodina pritom so sociálnymi pracovníkmi od začiatku spolupracovala.

 

"Máme k dispozícii detailný zoznam pravidelných a nenahlásených (i nočných) návštev, ktoré v rodine pracovníčka Barnevernu absolvovali a ktorými rodinu začali okamžite po narodení dieťaťa obťažovať. Rodina postupovala podľa ich inštrukcií, "hovorí Hasenkopf. Obavy z novorodeneckej žltačky rodičia vyvrátili dohodnutými kontrolami a krvnými testami u lekára. Odmietli síce presun do špeciálneho centra určeného na pozorovanie rodín, pretože handicap mamičky nevideli ako pádny dôvod a otec by musel denne dochádzať niekoľko hodín do práce, dohovorili sa ale s babičkou zo Slovenska, že sa k nim presťahuje a bude rodine pomáhať. Vrcholom je, že proti matke použili jej vlastné detstvo, pretože sama od svojich dvoch rokov vyrastala v nórskej pestúnskej starostlivosti - ako posledný argument figuruje v správe obava o jej psychické zdravie. Ďalšie dôvody Barnevern neuvádza.

 

Slovensko už v prípade intervenovalo a požiadalo príslušný nórsky súd, aby Slovenskú republiku pripustil ako samostatnú stranu v konaní, v ktorom sa bude rozhodovať o odvolaní rodičov proti rozhodnutiu lillehammerského Barnevernu. "Intervenciu slovenského Centra pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže vnímam ako určitú formu diplomatickej ochrany, hoci nejde o diplomatickú ochranu v tom nejstriktnějším slova zmysle, ostatne, takto je to praktickejšie," dodáva Pavel Hasenkopf.

 

Komentár poslankyne Jitky Chalánková: "Nevieme, ako na túto iniciatívu Slovenska Nóri zareagujú. Je ale dobre, že slovenský štát sa za rodinu okamžite postavil a zvolil k tomu takto silný nástroj, hoci dieťa sa narodilo do zmiešanej nórsko-slovenské rodiny. Je to príležitosť na spoluprácu Česka a Slovenska a k spoločnému tlaku na Nórsko, ktoré v oblasti práv dieťaťa a rodiny dlhodobo porušuje medzinárodné právo. "

 

Prvý súd čaká rodinu začiatkom júna. Na podporu rodiny vznikli na Slovensku špeciálne stránky na sociálnych sieťach a na prípad chce upozorniť aj nezisková  organizácia Deti patria rodičom 30. mája 2015 pred nórskou ambasádou počas chystaných celoeurópskych protestov proti praktikám nórskej sociálnej služby.

 

Čo vyplýva z judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva

Akékoľvek rozdelenie rodiny predstavuje závažný zásah do práva na rodinný život a preto sa musí opierať o dostatočne závažné a pádne argumenty motivované záujmom dieťaťa (viď Scozzari a Giunta proti Taliansku, rozsudok veľkej komory z 13. júla 2000, ods. 148). ESĽP zdôraznil, že úlohou orgánov sociálnej starostlivosti je pomáhať osobám s problémami a poskytovať im poradenstvo o rôznych možnostiach ako preklenúť ich ťažkosti. V prípade zraniteľných jednotlivcov sú orgány povinné poskytovať osobitnú starostlivosť a zvýšenú ochranu.

 

Odobratie dieťaťa do náhradnej starostlivosti je úplne najkrajnejšie opatrenie a spravidla vyžaduje, aby vnútroštátne orgány prijali iné opatrenia, pokiaľ nimi možno dosiahnuť sledovaný cieľ (viď Kutzner proti Nemecku, rozsudok z 26. februára 2002, ods. 75).

O porušení práva na rodinný život dospel ESĽP k záveru v prípadoch, keď dieťa nebolo urýchlene po prešetrení navrátené do starostlivosti rodičov a orgány prijali aj ďalšie neprimerané opatrenia, pretože dieťa zverili do pestúnskej starostlivosti cudzím ľuďom, keď mohlo byť zverené príbuzným a premiestnili celú rodinu kvôli vyšetreniu ďaleko od ich domova (viď A. D. a O. D. proti Spojenému kráľovstvu, rozsudok z 16. marca 2010, ods. 85 –  94).

Zároveň ESĽP V prípade Olsson proti Švédsku (rozsudok z 24. marca 1988, ods. 81) uviedol, že odobratie dieťaťa do náhradnej starostlivosti by malo byť považované za dočasné opatrenie, ktoré bude ukončené hneď, ako to okolnosti dovolia a každé vykonané opatrenie musí byť v súlade s hlavným cieľom, ktorým je spojenie biologického rodiča s jeho dieťaťom.

 

OZ Deti patria rodičom:

na záver snáď môžeme dodať jediné, že nad prípadmi ako je tento ostáva normálnemu človeku rozum stáť a pýtame sa, ako je niečo také vôbec možné?! Je to o dôvod viac, prečo ďalej bojovať za nápravu (nielen) nórskeho sociálneho systému. 

 

 

 

 

 

 

 

Správa zástupkyne SR pred Európskym súdom pre ľudské práva

10.04.2015 13:13

 ​Zástupkyni Slovenskej republiky pred Európskym súdom pre ľudské práva bola doručená informácia, že Výbor Parlamentného zhromaždenia Rady Európy pre sociálne veci, zdravie a trvalo udržateľný rozvoj 26. januára 2015 jednomyseľne prijal návrh rezolúcie a odporúčania „Sociálne služby v Európe: legislatíva a prax pri odoberaní detí z ich rodín v členských štátoch Rady Európy“. V návrhu rezolúcie je vyjadrené znepokojenie nad porušovaním práv dieťaťa a jeho rodičov v niektorých štátoch, v ktorých dochádza k bezdôvodným rozhodnutiam o odobratí dieťaťa rodičom alebo jeho bezdôvodnému nevráteniu do rodiny...

 

 

​Rada Európy: Výbor pre sociálne veci, zdravie a trvalo udržateľný rozvoj prijal návrh rezolúcie týkajúci sa legislatívy a praxe pri odoberaní detí z ich rodín

 

​Zástupkyni Slovenskej republiky pred Európskym súdom pre ľudské práva bola doručená informácia, že Výbor Parlamentného zhromaždenia Rady Európy pre sociálne veci, zdravie a trvalo udržateľný rozvoj 26. januára 2015 jednomyseľne prijal návrh rezolúcie a odporúčania „Sociálne služby v Európe: legislatíva a prax pri odoberaní detí z ich rodín v členských štátoch Rady Európy“. Návrh rezolúcie je zaradený do programu aprílového zasadnutia Parlamentného zhromaždenia Rady Európy.
V návrhu rezolúcie je vyjadrené znepokojenie nad porušovaním práv dieťaťa a jeho rodičov v niektorých štátoch, v ktorých dochádza k bezdôvodným rozhodnutiam o odobratí dieťaťa rodičom alebo jeho bezdôvodnému nevráteniu do rodiny. Ešte tragickejšie sú prípady adopcie bez súhlasu rodičov, v ktorých už nemožno túto situáciu zvrátiť. Znepokojenie tiež vzbudzujú prípady, keď orgány sociálnych služieb nepostupujú dostatočne rýchlo pri odobratí dieťaťa, ktorého život a zdravie sú ohrozené, alebo prirýchlo rozhodnú o jeho vrátení do starostlivosti zneužívajúcich alebo zanedbávajúcich rodičov. Podľa návrhu rezolúcie by mali členské štáty prijať zákony a postupy, ktoré skutočne zabezpečia, aby pri rozhodovaní o odobratí dieťaťa rodičom, o umiestnení do náhradnej starostlivosti a o jeho vrátení do rodiny stál vždy v popredí najlepší záujem dieťaťa. Členské štáty by sa okrem výnimočných prípadov mali vyhnúť úplnému prerušeniu rodinných vzťahov, odoberaniu detí zo starostlivosti rodičov pri narodení a adopciám bez súhlasu rodičov, najmä ak sú nezvrátiteľné. 
V súvislosti s medializovanými prípadmi odobrania detí slovenským rodičom v Spojenom kráľovstve zástupkyňa Slovenskej republiky pred Európskym súdom pre ľudské práva dáva do pozornosti niektoré údaje z dôvodovej správy k navrhovanej rezolúcii. V prípade nevyhnutnosti oddelenia dieťaťa od rodičov je potrebné zabezpečiť, aby si dieťa zachovalo spojenie a vzťahy s rodičmi, súrodencami, príbuznými a osobami, s ktorými má dieťa silné osobné vzťahy. Z porovnania počtu detí odobraných rodičom, ktoré boli zverené príbuzným a počtu detí zverených do náhradných rodín vyplývajú odlišnosti v praxi jednotlivých štátov. Kým počet detí zverených do starostlivosti príbuzných predstavuje v Portugalsku 75 % a v Lotyšsku 63 %, vo Švédsku a Spojenom kráľovstve je to iba 5 % a vo Fínsku 3 %. Do náhradných rodín je zverených 0,5 % detí v Portugalsku, 10 % v Estónsku, viac ako polovica vo Francúzsku a Španielsku, 69 % v Nórsku a 75 % v Spojenom kráľovstve. Adopcie bez súhlasu rodičov nie sú možné vo Francúzsku, Grécku, Luxembursku a Španielsku. Naopak adopcie bez súhlasu rodičov sú umožnené v Chorvátsku, Estónsku, Gruzínsku, Nemecku, Maďarsku, Taliansku, Čiernej Hore Nórsku, Poľsku, Portugalsku, Slovinsku, Švédsku, Turecku a Spojenom kráľovstve. Až 21 štátov nedisponuje štatistikami o počte detí, ktoré sa úspešne vrátili do pôvodných rodín.
V správe sa tiež kritizuje časté odoberanie detí rodičom pri narodení. Ide o prípady, v ktorých bolo matke odobrané staršie dieťa (napríklad z dôvodu veľmi nízkeho veku, duševnej choroby, pre jej škodlivý vzťah s otcom) a jej ďalšie dieťa je po niekoľkých rokoch odobrané pri narodení aj napriek celkovej zmene okolností.
Varovným signálom sú tiež časté prípady adopcie bez súhlasu rodičov. Štatistiky v prípade Anglicka a Walesu ukazujú, že vysoký počet malých detí je daných na adopciu a menej než 20 % detí mladších ako 5 rokov, ktoré boli nútene odobrané, sa vrátilo k svojim rodičom. Obzvlášť tragické sú prípady, v ktorých došlo k justičným omylom, pri ktorých bol prehliadnutý zdravotný stav dieťaťa (napríklad choroba krehkých kostí) a dieťa bolo dané na adopciu bez súhlasu rodičov. Napriek tomu, že sa rodičom podarilo na súde dokázať svoju nevinu, deti už nemohli získať späť, pretože v právnom systéme Anglicka a Walesu rozhodnutie o osvojení nie je možné za žiadny okolností zvrátiť.
Ďalším problematickým aspektom je podľa správy skutočnosť, že v mnohých štátoch je organizácia sociálnych služieb decentralizovaná, napríklad na úrovni obecnej samosprávy. Pokiaľ v štáte neexistujú jednotné kritériá pre umiestnenie dieťaťa do náhradnej starostlivosti a pravidelné preskúmavanie rozhodnutí o odobraní dieťaťa rodičom, môže to viesť subjektívnym rozhodnutiam sociálnych pracovníkov.   
Znenie návrhu rezolúcie a odporúčania spolu s dôvodovou správou možno nájsť tu:

 

Dalej sa dočítate na priloženom linku ...

https://www.rokovania.sk/File.aspx/ViewDocumentHtml/Mater-Dokum-181333?prefixFile=m_

 

 

Irina Bergsetová: Pohľad na juvenílnu justíciu v širšom kontexte (jednopohlavné vzťahy, gender, diversity, pedofília, financovanie, sledované ciele)

17.02.2015 10:54

Dobrý deň, Irina, opäť sa s vami stretávame vo veci systému juvenílnej justícii, ktorú zavádzajú aj u nás, a ktorá je už úspešne zavedená v Európe. Odkiaľ začneme? Od nás alebo od Európy?

Môžeme od nás, aby sme porozumeli, prečo vôbec rozoberáme túto tému, a čo sa na nás chystá. Vec je v tom, že piata kolóna u nás (teraz ju už chápeme, kto a čo robí) aktívne zavádza západný vzor „ochrany detí“.

V úvodzovkách „ochrany“.

V úvodzovkách „ochrany detí“, áno. Mali by sme chrániť a starať sa o deti rovnako ako v Európe, a Európa to robí tak, ako v Amerike.

A v tejto súvislosti chceme pochopiť, čo také to vlastne bude? Pretože ak nám predkladajú istý model, ktorý už existuje v Európe, chceme preskúmať, ako pracuje pre pochopenie toho, čo na nás ide.

Preto za zaujímame o Francúzsko, Fínsko, Nemecko – ako pracuje tento systém „ochrany detí“, po našom starostlivosti, alebo Komisia pre záležitosti maloletých – náš systém juvenílnej justícii.

Tu musíme povedať, že naši oponenti, vážení oponenti, zrazu hovoria, že juvenílna justícia je časť zákonodarstva, ktorá sa zaoberá kriminalitou v oblasti detí.

To znamená, že pokiaľ neplnoleté deti prekračujú zákon, je to tá časť spravodlivosti, ktorá za zaoberá tými deťmi, akože to „juvenílna justícia“ predstavuje.

No pôvodne to tak je...

Áno, pôvodne to tak je. No v skutočnosti sa ukazuje, že z tejto služby či systému dozoru nad deťmi vyrástla ohromná mašinéria, ktorá vo všeobecnosti vzala na seba starostlivosť nielen o tých, ktorí sa, povedzme, k deťom nesprávajú najlepšie, ale o všetkých.

Akoby systém na kontrolu detí sa obrátil v Európe na istý druh detskej polície, či čo. Pretožejuvenílna justícia, v našom dnešnom chápaní ako rozoberáme tú otázku, je nebezpečná preto, lebo jednoduchí, pozitívni rodičia, a rodina z nejakého dôvodu spadá do pôsobenia tohto systému kontroly aj vtedy, keď deti ešte nespáchali žiadny priestupok.

Inými slovami, tento systém sa rozšíril. Kedy? Neviem. Myslím si, že teraz ľudia môžu začať písať dizertačky na tému dejiny juvenílnej justícii. Ona sa rozšírila na kontrolu nad všetkými rodinami a neplnoletými deťmi: „Čo ak zajtra nejaké dieťa ukradne buchtu v potravinách? Čo ak nejaké dieťa...“

Spočiatku sa začala ako prevencia. Potom slovo „prevencia“ ubrali, ostala iba tato kontrola, a kontrolu nazvali „ochranou“. To znamená ochrana detí od koho?

Postupne sa tento systém „ochrany“ zmenil na ochranu, fakticky, pred rodinou, pred tradíciami, pred hodnotami. Niektoré krajiny, ktoré s horlivým nasadením prijali tento systém, a doviedli ho krajných hraníc, ktoré vyzerajú absurdne, z uhla pohľadu nášho prorodinného štátu – tieto krajiny ukazujú ako sa táto ochrana zvrhla od ochranu od rodičov.

Keď rodičia, to znamená, rod, z ktorého dieťa prichádza do štátnej sféry, sa označujú ako nepriateľ dieťaťa číslo jeden. Opäť prepojenie, veľmi dôležité je prepojenie s tým, ako sa prv rozumela juvenílna justícia. To znamená, patronátom nad deťmi, ktorá sa správajú asociálne.

Aké prepojenie? Také, keď sa predpokladá, že títo rodičia a rodiny sú vinné pretože, môžu deťom odovzdať nejakú negatívnu skúsenosť. To znamená, nenaučiť... A preto, čím skorej odoberieme deti, tým skorej (to je taká absolútne nórska filozofia), tým skorej zbavíme dieťa negatívneho dedičstva, ukazuje sa.

Úplný nezmysel, pretože my s vami prekrásne rozumieme, že spoločnosť, občina, nemôže existovať, ak nepriznáme rodinu vo všeobecnosti pozitívnou. To jest, že spoločnosť je všeobecne nastavená žiť tak nejak v rodine.

Tým sa má na mysli, že štátotvorné prvky, ako v prípade rodiny, oni nie sú nepriatelia štátu, tak povediac. Možno ich zmeniť, hýbať s nimi...

Oni sú bunky štátu, krajiny.

Nielen bunky štátu, ale aj jeho základ, jeho sila, ukazuje sa.

Mnoho ľudí sa pýta, prečo celý čas dávame za príklad Nórsko a Škandináviu. Preto, lebo to bolo v oblasti juvenílnej justícii také laboratórium.

Tak vnímam, že tento experiment sa uskutočnil najskôr tam, a potom sa ten experiment spúšťa všade. Odtiaľ taký môj pocit: pozriteže, čo sa môže stať, ak pôjdeme do rovnakej krajnosti ako v Škandinávii.

A nedávno nám ukázali, čo také je juvenílna justícia z druhej strany, z uhľa pohľadu finančných príjmov a finančných ziskov. Nórske noviny Aftenposte, jedny z hlavných novín ako „naše“ [Pravda], [SME], 3.11.2014 zverejnili veľmi zaujímavý článok, kde v hlavičke je napísané „Barnevern er blitt Big Business”.

V preklade: „Barnevern sa javí veľkým biznisom“. Barnevern. „Barne“ sú deti, „vern“ je ochrana. V preklade: „Systém na ochranu detí je mnoho-miliardový obchod“. Mnohé noviny to prebrali, alebo urobili podobné články.

Samotné zhrnutie článku hovorí, že 7 súkromných majiteľov majú zisk, konkrétne sa spomína 550 mil. nórskych korún (NOK), [63 mil. EUR] [1 NOK = 0.115 EUR], majú zisk z Barnevernu. To znamená zo systému ochrany detí má nejakých 7 súkromných vlastníkov ohromné mnohomiliónové zisky, v prevode na ruble – miliardové zisky.

To znamená, že tento systém na „ochranu detí“ je v Nórsku súkromný?

Tak sa ukazuje. Spomeňte si, keď sme hovorili o juvenílnej justícii v Taliansku. Jeden sudca tam povedal, že z rozpočtu sa vyčleňujú 2 miliardy a prerozdeľujú sa. A vytvoril sa taký dojem, že štát sám prerozdeľuje tie peniaze.

V článku nám ukazujú, že zhruba v 20. rokoch, tu je tak napísané v tom článku, že systém „ochrany detí“ sa sprivatizoval. To značí, že bol rozpredaný. Čo znamená privatizácia? Keď sa štátny majetok predá súkromným firmám.

Pochopiteľne ich bolo mnoho. Od vtedy ide proces monopolizácii. V tom článku je napísané, že ich bolo 7, a v septembri 2014, to znemená niekoľko mesiacov nazad, sa objavil jeden obrovský vlastník, to jest makro-vlastník, ktorý celý nórsky systém skúpil. Volá sa investičný fond Argan Capital London.

Londýn?

Áno, Londýn. Je to transnacionálna korporácia, a to je veľmi zaujímavé, Artiom. Chápete, prichádzame k záveru, že tá juvenílna justícia, ktorá sa začína teraz v Rusku, ako kontrola rodín a kontrola detí, a snaha o sociálno-inžinierske takéto riadenie, manipuláciu vo vnútri našej spoločnosti, je vlastne činnosť nejakých transnacionálnych korporácií?

To znamená, že už existuje nejaký svetový trh s ochranou deti. Prečo o tom hovoríme? Ten nový vlastník, ktorý to skúpil, sa volá Argan Capital London.

[Stránka firmy je https://www.argancapital.com]. Taktiež som spravila fotografiu. Rozumiete, teraz, keď v ruských, či akých médiách ide šum, tak zrazu sa všetko vymaže a zmizne.

Pozrime sa na skeny tých dokumentov. Otvorime si Argan Capital. Ukazuje sa história tej korporácii. V roku 2006 sa vyčlenila, dokonca je tak napísané, že sa oddelila. Čiže nezaložila ako nová firma, ale už bola. Od koho, čo myslíte? Od Bank of America.

Navyše, tento investičný fond existoval ešte n-rokov predtým. Viac než 10 rokov [...] bol ako pod-oddelenie fakticky. To jest, fakticky pobočka Bank of America, len pod druhým názvom. A skupoval trhy ochrany detí v Európe a vo svete.

Rozumiete, to náležite znamená... Prekrásne chápeme, že taká veľká súkromná korporácia bankárov, nemôže nezávisieť od ideológii tej krajiny, na území ktorej sa nachádza a riadi. A cez finančné mechanizmy ide riadenie a nasadenie ideológie, prirodzene, americkej a ich pohľadov.

To je dôvod, prečo nemôže byť takého priameho kopírovania, ako sme si skorej mysleli, keď systém Francúzska kopíruje francúzsky systém ochrany detí, ale sú aj finančné mechanizmy, keď už nejde inak, tak vám nedáme peniaze.

A tu je zaujímavé ako to pracuje... Zdá sa že dobre: Banka vkladá peniaze do „ochrany detí“ Nórska. Ukazuje sa, že všetko nie je také jednoduché.

A na čo je jej to vôbec treba?

Z môjho uhľa pohľadu, tu veľmi zaujímavé. Ten, kto vlastní deti, vlastní v zmysle ovláda, riadi, kontroluje ten štát.

V budúcnosti.

Aj v budúcnosti aj v prítomnosti.Je to forma súčasnej kolonizácie. Pozrite, ukazuje sa, že ak je dnes v Nórsku oficiálne ohlásené, že minimálne 5% detí je bez rodičov, nežijú doma. Hoci podľa mňa to bude percent ešte viac.

No ale ak je to iba tých 5%, čo to znamená? Znamená to, že rodičia už sú v stave stresu, rodina sa rozpadla. Sú manipulovateľní, ovládateľní. Fakticky sú dlžní prísť čo-to prosiť. Prosiť o videnie sa s deťmi.

A tak sa človek premení na nejakého sociálneho otroka, napriamo. Taktiež aj to otroctvo nie je ekonomické, a nie je napísané, že patríte nejakému tomu vlastníkovi, tak vždy závisíte aj nejakej schémy systému.

Pridajte 5% mám, pridajte ešte 5% otcov, 5% pridajte babičiek, [...] a 5% dedkov... reč ide o tom, že približne jedna štvrtina obyvateľstva je plne závislá, a vypadá z procesu samostatného života.

Je úplne ovládateľná. Fakticky, rodiny, v ktorých zobrali deti, je ako keď ľudia žili na [paselenii?]. Fakticky žijete ako na [paselenii?]. Musíte sa označkovať, fakticky ste uväznený.

Teraz sa vrátime k tomu finančnému mechanizmu. Podsúva sa nám, že bude vytvorený systém, akoby blahodárny pre deti, kde rodičia, ktorí sa zle starajú o deti, tak o tie sa sťaby lepšie postará spoločnosť.

No, my s vami rozumieme, že sme žili v predtým socialistickej krajine, kde sa štát skutočne, teraz nebudeme otvárať otázky korupcii atď, zoberieme to celkovo, štát spĺňal funkcie prerozdelenia dodatočných peňazí, keď štát rodinám čo-to dával.

To jest, keď ľudia u nás žijú, a stále hovoria: „Prečo nám platia malinké príspevky?“ Daj, daj. U náš ešte zostalo také spotrebiteľstvo. To značí, štát dá-val.

Teraz je kapitalizmus. Stretávame sa s úplne inou schémou. A ľudia, keď očakávajú, že štát sa bude starať o ich deti, v Nórsku, vo Francúzsku, v skutku, to je úplne iná starostlivosť. Je to starostlivosť, ktorá je fakticky rovná väzeniu. Teraz objasním prečo.

Pozerala som sa, prirodzene, každý človek, v rámci toho jazyka, ktorý pozná, môže nazrieť do dejín – z  čoho začal systém ochrany detí v Nórsku? Prirodzene, nezačal s Bank of America, začal skorej.

Bola to súčasť takzvaného väzenského systému. Keď rodičov posadili do basy, tak vedľa sa vystrojil dom pre deti. Také domy boli v Nemecku. Môžeme pohľadať ako sa nazývali. To jest, pre nás, Rusko, je to netypické. U nás nič také v minulosti nebolo.

To znamená, že musíme pochopiť, že tento systém, ktorý sa u nás nasadzuje, je fakticky systém pre väzňov, a nie pre pozitívnych občanov spoločnosti.

Prečo? Je to časť kontroly, takej totálnej, kontrola všetkých rodín, ako v base, v tábore, v koncentráku. Prečo také rodičovský pocit, že je to koncentrák – to nie je metafora, je to naozaj tak, a tento systém bol prenesený do prosperujúcej spoločnosti.

Nórsko o sebe prehlasuje: „Vytvorili sme spoločnosť všeobecnej prosperity“. Tak seba nazývajú. To značí, fakticky, komunizmus, mohlo by sa zdať – žite, užite si život.

Tak prečo sa všetkého bojíte? Mám taký pocit, že oni sú omnoho viac neslobodní, že my, ktorí žijeme v krajine s množstvom problémov. Preto, lebo je zostrojený systém vo vzore väzenského - totálna kontrola za všetkými.

Nuž pokračujme, aby ste pochopili.

Pozitívne spoločenstvo, sťaby systém, ochrana. No a čo je taký systém ochrany detí? To je keď štát hovorí: „Vy sa o deti staráte zle, my sa budeme starať lepšie“.

Dnešná ministerka detských záležitostí v Nórsku, vymyslela nový spôsob, ako brať deti, povieme takto, od rodičov sadistov. Od rodičov, ktorí môžu naplácať na zadok, či nakričať na dieťa. A teda, pozriteže aký spôsob vymyslela.

Ministerka hovorí: „Viete, mnoho rodičov sa domnieva, že keď berieme deti zrazu, že je to kruté. Urobme to takto. Nebudeme brať zrazu. Dáme rodičom, rodine šancu, ale za to sú čosi dlžní na oplátku urobiť. Nejakým spôsobom sme dlžní tu rodinu kontrolovať.“

Hovorí žena o pozitívnych rodičoch. To jest, nie o narkomanoch, nie o alkoholikoch. Ona hovorí: „Oni sú dlžní každý deň chodiť s močom na nástup.”

Ja vám to preložím. To značí – hlavička týchže novín Aftenposten – oni sú dlžní prísť s analýzou, že počas noci nevypili alkohol, dýchať do trubičky prakticky. Prečo s močom? Prečo sú dlžní to niekam nosiť?

Pretože, logika toho systému je kontrolovať ako v base. Rodičia, to sú ľudia, ktorí žijú na [paselenii?]. Fakticky, sú priviazaní k nejakému väzenskému systému, oni sa mu zodpovedajú, to znamená, že sú pod dozorom, sú „poddozorní“.

Fakticky nám teraz predkladajú, medzi slobodných občanov Ruska, dobrovoľne prijať ten súkromný systém (a mi zatiaľ z toho rozoberieme peniaze), a dostať sa pod dozor.

Predstavte si, že žijeme v takej veľkej base, ktorá sa bude nazývať [Slovensko], a my budeme povinní chodiť niekam s močom na nástup, alebo neviem s čím ešte.

Nezmysel! Artiom, nám to vôbec netreba. Sme absolútne normálna, zdravá krajina, kde je každá rodina sebestačná. Aj u nás sú rôzne povinnosti voči štátu.

Nielen, že hodíme do práce, ale ešte vykonávame rôzne sociálne funkcie. No keď prichádzame domov k rodine, hovoríme: moja rodina, môj dom – môj hrad. Tam je u nás úplne iný svet. A to sa zas raz nepáči Západu. Rozumiete?

Pretože na Západe, sú tieto bunky... Ty prídeš domov, a nie si slobodný, u teba niet takého sveta, ktorý je u nás tu v Rusku. Stále tam zostávate, ako by pod dozorom. Žiješ na území absolútne priezračnom.

Nehovorím už o tom, ak používať platobnú kartu, tak všetci vidia [...], všetci vidia, či si zaplatil daní dostatočne, alebo nedostatočne, čo drahé ste si kúpili. Rozumiete? Sotva, samozrejme, niekto niekde sedí, a kontroluje to, no... [áno kontroluje]

Ak je treba, tak o vybraných ľudí vedia všetko.

Absolútne. Rozumieme, že od civilizácii nemôžeme utiecť. Ale otázka je v tom, že totálna kontrola za rodinami s deťmi smeruje k čomu? K úplnej kanal... kolonizácii spoločnosti. Prosto sa staneme kolóniou toho nejakého transnacionálneho monštra, akokoľvek ho nazvať.

Ešte by som chcela dva momenty. Teraz si vezmeme príklad Nórska, aby sme pochopili, ako sa presúvajú peniaze, pretože je to veľmi zaujímavé.

Ak sa aj budeme mýliť, ak to ako rodičia nesprávne chápeme, nech nám ekonómovia pomôžu porozumieť, čo je to za štruktúra.

Chcela by som sa ešte vysloviť k spiknutiu. Celý čas hovoria, že my sme ruskí, alebo v tomto prípade ja. Vidíme, že sú nejakí, ktorí tam kujú pikle proti Rusku, proti rodičom.

Nie. Je spiknutie – to je oddelené. A je plán. Ľudia otvorene hovoria: „Máme plán urobiť to, to a to vo veci ochrany detí k 2020 roku, k 2030 roku, k 2050 roku“.

Transnacionálne štruktúry, ktoré vedú plánovú robotu. Proste sa len tak „nezamysleli“, a teraz to realizujú. Spiknutie je skôr viac spojené s... V histórii Ruska boli u nás cárske prevraty, uchopenia sa moci – toto nie.

Reč ide o práci podľa plánu, ktorá trvá, možno už, posledných 100 rokov. Postup podľa plánu na získanie kontroly nad svetom, a zostrojenie nového svetového poriadku, ako sme hovorili. Ten nový svetový poriadok je zostrojený v Európe.

A preto, pohľad na Nórsko, a na jednotlivé krajiny, ktoré nám sami ukázali dokumenty, ako funguje ten mechanizmus kontroly nad každým človekom cez systém ochrany detí.

Davajme, vrátime sa tomu článku. Tu je veľmi zaujímavý materiál zverejnený. Prečo zaujímavý? Ako prvé nám ukazuje a hovorí o tom, aký je to výnosný obchod starať sa o deti.

Pričom značne ziskovejší než ropa, čo skorej si predstaviť bolo nemožné. Prečo? Objasním. Pretože, medzi tými vlastníkmi, ktorí boli... rodiny [...], ktoré vlastnia transnacionálne ropné firmy sú švédske aj nórske.

Nože, v tom článku sú zverejnené štatistické tabuľky. Ukazuje sa, že k dnešnému dňu je v Nórsku 53198 detí a dorastu v systéme „ochrany detí“. Čo to hovorí o tak malej krajine, v ktorej je milión detí, 52 tisíc za rok? Každý rok 52 a 52 a 52 tisíc.

Načo také ohromné množstvo detí kontrolovať? Načo ich oddeľovať od rodičov, a presúvať do toho trhu poručníctva? U nich sa to nazýva tak –  „trh ochrany detí“.

Nazveme to tak, aj keď to znie veľmi čudne. Ukazuje sa, Nórsko, v druhých článkoch čítame, si dala za úlohu: zachrániť všetky deti od rodičov, pretože rodičia...

„Zachrániť“ opäť v úvodzovkách.

V úvodzovkách, určite... oddeliť a riadiť. Tu sa vyjasňuje, že asi kto-to, jasne, že to neboli Nóri, zadal úlohu zostrojiť nový typ človeka – bezkonfliktný občan sveta.

Čo také je bezkonflikný občan sveta:

  • Bez rodného jazyka,
  • bez rodnej národnosti,
  • dokonca bez akejkoľvek príslušnosti k rase.

Dieťa by malo stratiť všetky identifikačné znaky, dokonca nerozumieť či je chlapec alebo dievča. To znamená, že niekto zadal takýto cieľ. A na tomto cieli sa pracuje.

V tomto prípade vidíme to na príklade tento krajiny, ktorá v astronomických číslach odoberá deti, alebo nasadzuje rodinám finančnú pomoc, či akúkoľvek, s právom vojsť k nim v ľubovoľný moment dňa.

Čo znamená, pomoc od detskej polície? To znamená, že detská polícia môže vôjsť v ľubovoľný čas dňa do vášho obydlia. Paradox, no vo Fínsku išli ešte ďalej. Vo Fínsku je povinná odovzdať kľúč od domu, kde sú deti tomu systému fakticky „ochrany detí“.

To znamená, že ľubovoľný čas títo ľudia...

...berú kľúče, a vchádzajú do vášho obydlia. Spíte, alebo jete, prichádzajú a „zachraňujú“. Prišli k záverom, že lámať dvere je drahé, rodičia sa barikádujú.

Tak načo takú škodu? Všetko je takto jednoduchšie... Napríklad, ak vám odoberajú deti, tak vo Fínsku je to pre rodinu aj strata majetku, pretože aj dieťa má podiel na majetku rodiny.

A preto ste dlžní vzdať sa domu, bytu – to všetko sa delí medzi všetkých. To jest, vám zoberú dieťa spolu s majetkom, rozumiete.

To znamená, že mu prináleží nejaká tá časť nehnuteľnosti?

Časť nehnuteľnosti, časť vášho automobila. A preto ste dlžný to náležite predať aby ste tú časť to mohli vyplatiť tej agentúre, ktorá bude teraz ovládať vaše dieťa.

To jest, jasne sa ukazuje sa, že aj od súkromných osôb, od nás, chcú hotovosť. Navyše, v mnohých krajinách Európy sú rodičia dlžní platiť alimenty svojim deťom. No prakticky, nie vždy ich poberá súkromná, sťa by druhá rodina. Niekedy ich poberá detský dom, niekedy psychiatrická liečebňa.

A tak ešte aj vy platíte peniaze za zadržanie vášho dieťaťa. Nielen štát. To jest, táto kontrola, ktorá odoberá deti, ona sa dožaduje profitu ešte aj od vás. To je tiež zaujímavé.

A predstavte si – 53198 detí. Ďalej píšu, že kto, ako, koľko dostáva peňazí. Je taká agentúra, s ktorou som aj ja mala dočinenia, keďže mi tiež v Nórsku odobrali dieťa – Bufetat. Po prvé, všetko s „etat“ je štát. Dojem bol taký, že je to štátna agentúra.

Nepredpokladala som vtedy, že mám dočinenia nie so štátnym systémom, ale so súkromnou korporáciou. Človek sa bude inak správať a cítiť.

Pretože štát je v našom chápaní mašinéria, ktorej sa nevyrovnáš. Vedieť, že sú to kadejaké agentúrky vám dá silu bojovať s nimi. Potom je jasné prečo tak označujú.

Nože, tu je povedané, koľko miliónov zarábajú. Veľmi zaujímavá tabuľka. Je tu povedané, že koľko ten Bufetat za deň, môže zaplatiť, alebo prerozdeliť peňazí zo štátneho rozpočtu, na jedno dieťa.

Tu vzniká otázka: A akože títo ľudia, odkiaľ zobrali peniaze? Čo, Bank of America im ich platí, 550 miliónov NOK, alebo 63 mil. EUR zisku? Ukazuje sa, že nie.

Jedna tretina štátneho rozpočtu Nórska ide na „ochranu detí“. Tretina rozpočtu jednej z najbohatších krajín sveta. To jest, nehovoríme o dlhoch Nórska, ako ste spomenuli.

Tretina rozpočtu. Tretina rozpočtu, to je viac než vydeľuje Taliansko, Francúzsko, Fínsko. Francúzsko a Nemecko sú veľké krajiny. Ale aj také krajiny dávajú menej než napr. Taliansko.

Taliansko z rozpočtu dáva 2 000 000 000 EUR na „ochranu detí“. Fínsko vydeľuje tiež 2 mld. EUR na „ochranu detí“.

Čo predstavujú 2 miliardy EUR zo štátneho rozpočtu bez dane? Pretože všetky organizácie, ktoré dostávajú peniaze... To môže byť súkromná rodina v prípade nájomných rodičov, a môže to byť aj detský dom.

No rozumiete, prístrešia, pološtátne rôzne podnikania prirodzene platia dane za svetlo, za vodu. Tomu rozumieme. No peniaze, ktoré idú zadržanie dieťaťa, to značí, že polovica ide na výplatu, na ohodnotenie práce tých všetkých ľudí, na osvetlenie, do miestnosti čo-to kúpiť.

A polovica, ide na „starostlivosť“, no polovica, nejaká časť tých peňazí. Ona nie je zdanená, pretože je to dotácia na dieťa.

Takže otázka. Tu je napísané koľko tá súkromná, sprivatizovaná korporácia, pološtátna, či akáto, ona prerozdeľuje túto štátnu objednávku.

Koľko dáva na dieťa? Čítajme. Tu je napísané, že tá suma sa blíži k sume 20 tis. NOK [cca 2300 EUR] denne. Tu je napísané, že „každých 24 hodín“. Keď som žila v Nórsku, kurz sme násobili piatimi.

Je to astronomická suma. Vynásobme to [kurzom z 28.1.2015: 1 NOK = 0.114 EUR] a denne je to [2300 EUR]. Desať dní [23000 EUR].

Za mesiac je to [70000 EUR], ktoré dostane na každé dieťa bezúročných, nezdaniteľných dotácií každý človek, ktorý sa ho dotýka. To jest, dieťa je „zlatý poklad“.

Rozumiem, to je na jedno dieťa.

Áno, denne na jedného.

A ľudia tam, systém, to všetko rozdeľuje.

Áno, 53198 detí. To je dôvod prečo až jedna tretina rozpočtu. No najviac zaujímavé. Tu je napísané, že iba v prípade aj dieťa „jednoduché“. Čo znamená „jednoduché“? On je zdravý, vzali ho úplne zdravého bez problémov.

A ak sú u dieťaťa problémy so správaním, ak sú u neho traumy, to znamená, on odporoval, keď ho zaberali, zlámal si ruku, alebo ste ho doviedli do invalidného stavu.

To jest, ukazuje sa: My, rodičia, sa trasieme nad deťmi, aby sa nič zlé neprihodilo, pretože nám sa to akoby zdá výhodnejšie. Pretože čím zdravšie dieťa, sami to poznáte, tým ľahšie sa o neho starať.

A tu je napísané, že viac zarobíte, ak mu spôsobíte traumu. Potom je možné získať do 25 000 NOK [2900 EUR]. To jest, za mesiac dostanete [85000 EUR] zo štátneho rozpočtu Nórska ak má dieťa problémy.

Preto, keď ide ochota cudzincov za našimi telesne postihnutými, alebo za deťmi v zložitej situácii, tak to závisí od tohto, rozumiete?

Je to dokument, ktorý nám predostiera agentúra, ktorá má moc od štátu všetko toto poskytovať, Bufetat. Povieme tak, naše poručníctvo, ktoré [odčitaeťsia?].

A u nás od 1. januára bude už neštátna. Ona bude tiež prerozdeľovať nejakú sumu, a pracovať na trhu služieb. A čo robia všetci účastníci toho trhu?

Oni predávajú služby tomu dieťaťu, i rodine, v princípe. Iba nám rodičom sa ničoho nedostáva. Prečo hovoríme, že dieťa je tovar? Pretože cez neho je možné odčerpať 25 tis. NOK denne.

To sú ohromné peniaze. No jemu za tých 25000 NOK možno predať ešte kopu služieb. Rozumiete, kopu služieb. Tam v Nórsku sú také služby ako „ja pôjdem s ním na ryby“ - hovorí si firmička. „Ja budem s vašimi deťmi, tam, v detskom dome, chodiť na nákupy alebo kade“.

Taktiež dostávate peniaze, pretože predávate služby. Idete s ním do cirkusu, aj keď tam cirkusov nieto, tam iba kolotočiari jazdia po dedinách. A tu je napísané, že súkromný predajcovia služieb dostávajú 50% od celého systému „ochrany detí“.

Od tej sumy, jednej tretiny rozpočtu, 50% dostávajú súkromníci. Kto sú títo súkromníci? Vo väčšine sú to tí istí, ktorí chodia na rybačku, prosto súkromní podnikatelia, poviem tak.

Tu píšu, že ešte tretina z nejakej sumy ide inštitútom. To sú „fosterové“ rodiny, ktoré dostávajú ešte približne jednu tretinu z toho.

To znamená náhradné „rodiny“.

Áno, náhradné rodiny, „fosterové“ rodiny. No, náhradná rodina u nás je, keď berú dieťa ako rodné. A to „fosterové“ sú také, kde dieťa prežíva dočasne, pokým mu nenájdu umiestnenie. Vo „fosterovej“ rodine dieťa musí žiť najmenej 3 mesiace v súlade so zákonmi Európy.

Ak plače, ale sa vám nepáči, alebo sú iné ťažkosti, môžete ho „vyhodiť“ a vziať si druhého, iného veku. To znamená správanie ani len nie ako k mačkám a psom – za 3 mesiace mačku z domu nevyhostíte.

Také správanie k deťom je prosto divošské, úplne neprijateľné pre našu mentalitu. Tie čísla 20 tis. NOK a 25 tis. NOK, to je z výročnej správy z toho systému Bufetat za rok 2013. To jest, to nie sú staré cifry, oni označujú všetky tie sumy.

Tu v tomto článku je taktiež povedané, kto, aké oddelenie koľko nakúpilo, predalo tých služieb. To znamená, že je to seriózna štúdia. No logika toho článku je, že „majiteľ platí málo“.

Aby ste pochopili – my žijeme v úplne iných systémoch súradníc. Čo také je bohatstvo, čo také je bieda, koľko peňazí je dosť na dieťa. To jest, v princípe, ak by vám denne dávali 2300 EUR, bolo by to dosť, myslíte, na výchovu jedného dieťaťa? U nás ani jedna rodina nedostáva také sumy.

Zaujímavé je, že keď boli tieto čísla zverejnené u nás, v ruských televíziách, tak tá informácia zrodila taký vietor. Mnohých teležurnalistov to zaujalo, išli tam, pýtali sa ľudí, či je to tak alebo nie.

Tiež som dostala niekoľko telefonátov od našich matiek samoživiteliek. Hovorili: „Vy celý čas Nórsko kritizujete, rozumiete, ja dostávam nejaké-tie ruble, a tam dávajú „4000“ EUR za deň na dieťa.

Veď by som tam šťastne žila.“ Je to nepravdivé. To platia za dieťa z rodiny odobraného.

Nie za rodného.

A nie za rodného. Za toho aj tam platia neveľké peniaze. No ich platia iba aby získali kontrolu. Plnú, totálnu kontrolu nad tebou, nad tvojou rodinou, a nájsť spôsob ako ho, to dieťa od teba odobrať a dostávať viac.

Ako mohol byť vybudovaný taký systém? Čo prebehlo, že spoločnosť všeobecnej prosperity (Nórsko sa tak označuje – to znamená ideálny nejaký systém), že spoločnosť hovorí o tom, ako odoberie všetky deti, a začne sa o nich nejako tak starať?

Deti sa sťahujú medzi rodinami, medzi všetkými tými inštitútmi, páchajú samovraždy, trpia, strácajú jazyk, pretože v Nórsku je viac ako 2000 nárečí.

Každá rodina, každý región hovorí na rôznom nárečí. Je to prakticky druhý jazyk. Keď tam priplávali... Je to taká krajina pobrežného typu, ostrovná v niektorom zmysle.

Priplávali lode z rôznych krajín, a podľa toho v daných osadách i hovorili. S francúzskymi slovami (prízvukom), s nemeckým. Preto je to úplne nepodobný jazyk.

Dieťa migruje zo severu na juh, do rôznych regiónov krajiny, v rôzne klimatické zóny. Fakticky je to šikanovanie dieťaťa. Ten systém je trest.

Moja pozícia, rodiča, že nám teraz vnucujú nejaký systém, blízky k väzenskému, keď deti budú odoberať od rodičov a trpieť – to nie je to, čo bude dobré. Teraz sa vám to skúsim vyargumentovať.

Prečo sa to viac podobá na trest pre dieťa? Keď deti odoberajú od rodičov, to akoby odoberajú od zlých rodičov. A zároveň dieťa označia, že ho zobrali z nejakej zlej rodiny.

Dieťa označujú „si zlý“. Prečo? Pretože dieťa dostáva zrazu status (spolu s číslom klienta) „dieťaťa pod dohľadom“. Stáva sa  „poddozorným“ dieťaťom. Dostáva označenie akéhosi nespoľahlivého.

Všetky deti, ktoré sa rodia u detí, ktoré boli čo i len jeden deň v tom systéme – prakticky v koncentráku – im budú automaticky odobrané v deň ich pôrodu.

U nás existujú dôkazy aj svedectvá, a dokonca teraz už i na ruských televíziách ako Nóri hovoria, že: „Vyrástla som v náhradnej rodine, v detskom dome nórskom. Keď som rodila dieťa, povedali mi, že som nespoľahlivý rodič, pretože som tam bola, a nemám právo vychovávať svoje dieťa – ono sa odoberá v moment narodenia“.

Vari je to humánne, a vari je to systém ochrany detí a obyvateľstva? Nie. Je to systém prevýchovy detí v tom, že si zlý, si nedôstojný občan občiny, si nespoľahlivý, si „poddozorný“ fakticky.

Druhý príklad, ktorý dokazuje, že je to o tom aby stratili status dôveryhodného občana – oni sa zbavujú vzdelania. Ak bol môj starší syn držaný 2 mesiace v prístrešku toho systému, on nemá právo na vyšší stupeň vzdelania v Nórsku, pretože je nedôveryhodný.

Nemôže si zobrať študentskú pôžičku. Keď si raz nemôže vziať študentskú pôžičku, nemôže získať VISA kartu a všetko ostatné.

Otázka znie tak: U vás v rodine žije dieťa. Staráte sa o neho, milujete ho. Povedia vám: „Vy ste ho tresli“, tak zhruba povedané. Odoberú vám ho akoby do spoločnosti všeobecnej prosperity – do nejakého raja z nejakého pekla.

Má to byť raj, ale v skutočnosti to je basa. Budeš nespoľahlivý, budeš pod dozorom, nemáš právo učiť sa, dostať vzdelanie. To nie je jednoducho diskriminácia. V skutočnosti je to absolútne narušenie aj ľudských práv aj práv detí.

Je vytvorená nejaká chobotnica, nejaké obchodno-ziskové podnikanie, ktoré robí z detí fakticky otrokov, Artiom. Otázka znie: Načo je to nám, Rusku, keď nejaký Bank of America dostáva jednu tretinu rozpočtu.

Napríklad, ten londýnsky investičný fond, ktorý založila Bank of America (on to tak aj označuje), má zastúpenie v mnohých krajinách Európy, v tejto chvíli v krajinách východnej Európy.

On si dáva za svoju úlohu skupovať najviac ziskové trhy (segmenty trhu) počas periódy poklesu hospodárstva.

Predstavte si: Európa je teraz „vy-outovaná“, a toto je rýchlo rastúci trh „ochrany detí“, pretože je to štátny sektor, pretože je to „rozpilovanie“ štátneho rozpočtu.

Peniaze zo štátneho rozpočtu budú padať vždy. Je jasné, že môžete deti odoberať viac, odoberať menej, čokoľvek (odoberať od rodičov). Je to taký nejaký systém, ktorý vôbec nezávisí od úspechu ekonomiky, alebo cien na ropu (vôbec nezávisí nijako).

Záujem o tieto „segmenty trhu“ nie je iba ekonomický, a je to aj spôsob, ako som hovorila, kolonizácie krajiny. Pretože deti nie iba odoberajú u nás – deti prevychovávajú na nejakých tolerantných občanov sveta k novému svetovému poriadku.

Tolerantných znamená takých absolútne bezkonfliktných, ktorý neprídu a nepovedia – prišiel americký režim, nórsky režim.

Im to bude bez rozdielu.

Absolútne bez rozdielu, pretože človek sa v takej situácii, ako hovoria naši politici, atomizuje, snaží sa prežiť. Nesmie to, nesmie hento, je absolútne pod dozorom. Dieťaťu podsúvajú, že je páchateľ.

To fakticky znamená to, od čoho sme začali. Juvenílny systém sa zrodil ako časť zákonodarstva, ktorá pracuje s kriminálnym segmentom dorastu. A nám vnucujú, že teraz sa ten segment rozšíril na všetkých (u nás je celkovo 28 mil. detí).

Davajte, budeme sledovať nie 3% kriminálneho dorastu, a predložili, že ich budú odoberať od nás. Dávať ich pod dohľad. Kde je budúcnosť našej krajiny? Kde sú naše samostatne premýšľajúce deti, ktoré môžu prijímať vlastenecké riešenia a tak ďalej?

Fakticky je to absolútny zlom, kde pod zámienkou „ochrany detí“ sa skutočne vnucuje systém, ktorý prosto kladie pod kontrolu nie iba všetky rodiny, ale i znesie Rusko z povrchu zemského. Ne bude Ruska, ak Fíni, Nóri teraz dostanú naše deti. A oni už pracujú v našej zemi.

Ku dnešnému dňu je u nás kopa dokumentov, oni to ani neskrývajú, píšu o tom, že všetky projekty, ktoré sa týkajú „ochrany detí“ v Murmanske, v Archangeľske, v pohraničných zónach, v Pskovskej oblasti sú zdieľané.

Sú nórsko-ruské, fínsko-ruské, švédsko-ruské. Financujú sa vládou Nórska, Ministerstvom zahraničných vecí Švédska – tak dnes o tom píšu.

Otázka: V akom záujme? Čo je u nás Murmansk už nórske teritórium? Prečo u nás MZV Fínska preveruje, ako „ochraňujú deti“ v Murmanskej oblasti, v Archangeľskej oblasti?

Tak sa už deje. Máme plány o tom, že oni už od 1991 preverujú, kontrolujú celý tento sektor „ochrany detí“. Od koho – otázka? Pred kým ich chránia?

Ukazuje sa existencia plánu škandinávskych krajín: postupne zmeniť mentalitu a identifikáciu detí, mládeže, pokolenia, ktoré rastie v našom severozápadnom regióne.

Aby sa sebaidentifikovali viac s Fínskom, so Švédskom, s Nórskom. Kto dáva peniaze? Kto dokonca nedáva peniaze – dobre. Riadi, dostáva – neviem, ako sa presúvajú tie finančné toky.

Bank of America – to je nejaký symbol, prirodzene. Otázka je k tomu, kto získava riadenie nad našimi teritóriami cez zmenu identifikačného kódu. Tie deti sú ešte v rodine, veď tie deti neodobrali v Murmanskej oblasti.

Chodia do školy, ktorá je rusko-nórska. Chodia do škôlky, ktorá je kúpená tým že systémom, ktorý je v Nórsku, kde je povedané to-to-to. Program je už schválený – ako sa na to nazerá Nórsko, Fínsko, Švédsko. Čo sme my? Už sme kolónia tých krajín?

Neveľmi preháňam, no dokumenty hovoria za seba. V súčasnosti naše rodičovské organizácie zhotovujú materiály na prokuratúru, pretože vskutku vláda, vedenie tých krajín uzatvára veľmi čudné dohovory na kontrolu na všetkým tým systémom nielen „ochrany detí“, ale aj vzdelávacieho systému – v krajoch.

Na čo taká tesná spolupráca – prepáčte Nórsko je krajina NATO – s dokonca ani nie našimi oponentmi a protivníkmi, ak nie otvorene povedať nepriateľmi. Čo robia naši nepriatelia v našich škôlkach?

Vychovávajú naše deti.

Hľa!

Pracujú na víťazstve.

Prevychovávajú. Je nejaký plán prevýchovy. Prevýchova sa vedie cez tých, kto kontroluje naše deti, keď deti nie sú doma.

Dieťa odchádza z domu, a myslíme si, že ide do vlasteneckej školy, do vlasteneckej škôlky, v nejaké krúžky. No nie na všetky, k príkladu, cvičenia púšťajú rodičov, poznáte to.

Teraz veľmi ťažko.

Tento kto riadi školu a vzdelávanie, ten i prevychováva naše deti. V Kanade – oficiálny dokument – je prijatý zákon: Všetky školy odovzdali klubom sodomistov.

No Kanada – to je osobitá krajina, chápete, nehľadiac na to, že je to takýže satelit USA, rovnako ako aj Nórsko, a tiež také miesto experimentovania.

Čo nás čaká ďalej? Ďalší krok? Najskôr prekĺzli cez „ochranu detí“, potom do škôl, škôlok a ďalej? Dokonca ak sú deti ešte neodobrané od rodičov, no oni sa už vychovávajú v úplne druhom systéme národných kódov, prevychovávajú sa.

Tu prichádzame k tomu, že ak všetko vyzerá takto, tak kto je proti nám? Ja, ako človek prostý, jednoduchá ruská mama, premýšľam: „Kto je proti nám?“ Hľa, ja žijem tu, v Moskve, niekto v ruskej dedine, a premýšľa: „Naozaj je všetko tak premyslené?“

Ukazuje sa, že proti nám je dobre skoordinované transnacionálna, v mojom chápaní prostého rodiča, trestná činnosť nového typu.

Organizovaná zločinecká skupina, ak už tak povedať. Na čo sú im naše deti? Nie na to aby im, prepáčte, premyli mozgy a urobiť ich americkými občanmi, ak budú žiť tu.

Ale pre to, aby ich zúžitkovali ako otrokov. I sexuálnych otrokov, i ľudí, ktorí budú robiť za druhú výplatu. Prečo? Ukazuje sa, že tí ľudia, alebo neľudia, ako ich možno nazvať, zostrojili plán, ktorý pozostáva z toho, že preto, aby vládli svetom, treba dostatočne pomeniť mozgy a hodnoty – pomeniť nie u dospelých ľudí (oni samy jedného dňa zomrú), ale u detí.

Po prvé je ich treba zbaviť ich identifikácie, odobrať ich z rodiny. Ako ich odobrať od rodiny? Rodina sa likviduje. Podľa ich plánu je treba zameniť rodinu (rozmyť) na množstvo  dostupných nejakých variantov rodiny.

To je ako? Keď zavádzali ten pojem „gender“, nejakého sociálneho pohlavia, oni rozmývajú i naše chápanie identifikácie ako muži a ženy, chlapci a dievčatá. Zaviedli mnohonásobnosť. Tú mnohonásobnosť nazývajú „diversity“, rozmanitosť.

Ukazuje sa, je konvencia OSN, a konvencie v zmysle plánov a sprisahaní, ktoré sú z 60-70-80 rokov, na 10, 25 rokov, teraz dokonca do roka 2025 a 2050, že každý krajina je povinná podporovať tú myšlienku rozmanitosti – „diversity“. Tá „diversity“ znie ako diverzia [podvratná činnosť nepriateľa].

Čo také je mnohonásobnosť pohlaví? To je blúznenie z nášho uhla pohľadu. No pod rúškom ochrany práv nejakých druhých typov ľudí, neviem, s odchýlkami alebo nie...

Keď nám povedali, že byť zdravím je tiež iba nejaká „diversity“, je takýto zdravý i takýto zdravý, keď fakticky ľudia s diagnózou... Homosexualizmus – čo to také je? Je to pohlavná...

...choroba, vo všeobecnosti.

Choroba, áno... odchýlka! Oni navrhli... (nestalo sa to včera). Navrhli, že to tiež bude nejaká taká „diversity“, rôznosť zdravia. A keď sme to pod rúškom krásnych slov dopustili: „Nuž, dobre, tolerantne to prijímame. Sú aký sú“.

Aj oni sú ľudia.

Aj oni sú ľudia. A teraz nám povedali, že tých „tiež ľudí“ je 58 rôznych druhov. Kto bráni, aby sa tých 58 rôznych genderových druhov cítili dobre?

Bránia tí, ktorých nazvali – mňa s vami – mužov a ženy – nazvali genderovými invalidmi. To jest, bránia tomu genderový invalidi. Treba im dať diagnózu, treba ich vytlačiť.

Čo zabraňuje takej rozmanitosti vo sfére manželstiev? Čo znamená manželstvo medzi mužom a ženou? To určujete vy, a 58 rôznych druhov vynásobte a koľko bude variantov, koľko „diversity“ v tom bude?

Cez také rozmývanie – čoho – otázka. Rozmývanie normy a rozmývanie „čo také je dobré, čo také je zle“ – jednoznačného delenia sveta.

Odchádzame aj od náboženstiev. Čo je to náboženstvo? Viera sa odstraňuje, poskytuje takáže rozmanitosť. Môžete si vyberať, pričom sa to dovádza do absurda.

To je plán taký. To nie je sprisahanie, to je plán, ktorý sa postupne realizuje. On sa postupne realizuje v OSN, to jest, rozprestiera sa na všetky krajiny.

Postupne ste dlžný dať rovnoprávnosť tomu, rovnoprávnosť hentomu, všetkému. Pod rúškom „ochrany detí“ a všetkých tých ľudí všetko zmeniť, a ubrať svoju identifikáciu, že ste „Nórsko ako národ“, že ste „Rusko ako národ“.

Nie, ste dlžný mať plnú mnohonásobnosť. Stieranie všetkého. Kto-to už ľahol pod ten plán. Nie je dôležité či OSN alebo 100 najbohatších rodín sveta. Nórsko, oni ľahli, rovnako, ako ľahli pod Nemecko.

Poviem malý príklad. Nórsko je najpokornejšia krajina na svete. To nehovorím ja. Ak je Rusko jeden z najnepokornejších národov, tak Nórsko je naopak.

Prosto keď si Hitler vyberal, kto bude vytvárať, a rýchlo vytvárať obyvateľstvo Nemecka (bolo ho treba rýchlo obnoviť), boli 2 cesty. Prvá možnosť bola odoberať deti. To, čo sa teraz deje s juvenílnou justíciou.

Rýchlo ich odoberieme v určitom veku, a vmiešame ich v nemecky hovoriace prostredie. Tým môžu byť nemecké rodiny, tým môžu byť rôzne inštitúty.

Za 4 mesiace (Himler povedal, že to experiment potvrdil) dieťa plne zabúda ruský [rodný] jazyk, s pomocou lekárskych preparátov sa mu plne mení identifikácia. Nespomenie si, že nie je Nemec.

No bol ešte druhý spôsob. Kto nám bude rýchlo rodiť? Možno že ešte aj rodiť tie deti. Všetky národy prakticky odmietli, okrem Nórska.

Nóri a Nórky povedali: „Áno, budeme vám rodiť nemecký národ koľko len chcete“. Nóri vstali v rad a povedali: „Vy za to zaplatíte?“.

„Áno, zaplatíme. Budeme vám denne platiť na chleba, na jedlo a potom zaplatíme za dieťa, ktoré vynosíte“. Je možné otvoriť si dokumenty, sú tiež v ich „encyklopédiách“, vo Wikipédii.

Otvorili sa rôzne prístrešky (oni sa nazývali „špecinštitúty“, ja ani len neviem ako to nazvať) na rodenie detí pre Nemcov, a od Nemcov „desinka“ do Nórska.

Za 5 rokov porodili 20 alebo 30 tisíc. „Vstali v rad“, vynosili, dávali preč.A teraz si predstavte: ženy, ktorým je viac ako 18 rokov rodili deti Nemcom, Nemci boli otcami...

Od Nemcov?

Nemci povedali: „My vás budeme oplodňovať, vy nám budete rodiť nový árijský národ“. Nóri povedali: „Dobre“. Vstali, dostávali tie peniažky každý deň, potom donosili dieťa.

V momente pôrodu ho odobrali. To preto je to normálne podľa západných krajín, pre Nórov, keď im odoberajú dieťa v deň narodenia. Oni si nemyslia, že robia niečo zlé.

Dávali dar Hitlerovi, a ešte aj za peniaze. Oni si myslia, že dávajú dar nórskemu národu, švédskemu. To jest, u ľudí sa už uskutočnila zmena vo vzťahu k dieťaťu, a so všetkým tým.

Tak preto hovorím „pokorný národ“. Povedali mu „rob deti pre Hitlera“ – robil. Povedali aby... Neviem (to je už iná téma pre dejepiscov tej krajiny), kedy prebehol ten zlom, keď sa úplne nezávislý národ stal takým krotkým – „Čo si prajete?“, „Komu si to prajete?“
    
Prečo ide taká prerábka sveta? Kto za tým stojí? Stoja za tým ľudia, ktorý majú v hlave:

  • Po prvé, zničiť identifikáciu pohlavnú, namiesto to sa, pochopiteľne, nasadzuje množstvo rodov
  • Identifikáciu národnú (prirodzene ste svetoobčan atď)
  • Identifikáciu rasovú. Málo vieme o tom, čo sa teraz v Amerike nasadzuje mnoho rokov, že bieli človek je neexistujúci človek, taký neexistuje.

Zverejnili sme video, kde v školách učiteľka hovorí, že „byt bielym je hanba“. Rozumiete, v krajine, kde je hlavne biele obyvateľstvo, sa uskutočňuje propaganda a výplach mozgov, že „ak priložíme bielu kriedu, vidíte, vy nie ste biely – vy ste žltý“ atď.

To jest, deti preprogramovávajú a menia aby sa ani len neidentifikoval ako biela rasa. My nehovoríme „vyššia“, my proste hovoríme, že na Zemi sú rôzne rasy. To jest tu tiež ide to výplach mozgov a tá „diversity“.

Ďalej. Počet manželstiev. Manželstvá bývajú rôzne. Najhlavnejšie je – deti potom čo? Ukazuje sa, deti sú dlžné sa identifikovať, z uhľa pohľadu toho nového svetového poriadku, ako sexuálne zvieratá pre uspokojenie potrieb nejakých dospelých. V našej civilizácii to je divošské.To je pedofília. Takého nemôže byť.

Na to sa zavádza sexuálna osveta už v škôlke, pričom sa to zavádza, vidíte, ako konvencia OSN, akoby pod rúškom „ochrany detí od sexuálneho násilia“ – pod touto omáčkou opäť že.

Bezpodmienečne osvetliť, bezpodmienečne naučiť. Rodičia nechcú ukazovať erotogénne zóny, alebo niečo iné robiť so svojimi deťmi – odovzdať druhým rodičom. To jest, systém je opäť taký že: „Nechceš nejakú tú rozmanitosť – prosím, druhý to spravia za teba. Nóri prídu a stanú do jedného šíku“.

Čo znamená „sexuálne zvieratá“? To je ako? V tom sa skrýva podstata, kto za tým stoja. Fakticky za tým stojí transnacionálna pedomafia. To znamená pedofili.

Ľudia, či neľudia, ktorí sa tak správajú k deťom. Oni sú chorí. To znamená, že proti nám, proti ľuďom rodinného typu vystupuje druhá časť.

No to nie je väčšina ľudí vo svete, ale nejaká gučka ľudí patologicky chorých, ktorá teraz vyhlasuje, že pedofília to nie je diagnóza, že ju mnoho krajín legalizovalo, ako viete, už je to polooficiálne ako v Dánsku, oficiálne ako v Kanade.

Ľudia požadujúci od mnohých krajín – nie od jednej, dvoch či troch –  legalizáciu incestu atď. To jest, tá pefomafia otvorene hovorí, že chcú toto, toto a toto.

Ak toto existuje, a my chápeme, že za maskou, pod vlajkou ochrany detí sú ľudia, ktorí chcú odobrať deti od celého sveta, a použiť ich ako nejakých takých... Podľa nás je to koncentrák, podľa nás je to trestanie detí...

Oni chcú aby sa deti priučiť k tomu, že je to potešenie. Tak reč ide o tom, že dnes Rusko vystupuje ako oponent tej transnacionálnej pefomafii. Hovorí: „Nie, my chceme žiť inak“.

A teraz vzniká otázka: Ak to Rusko nespraví... Situácia je absolútne takáže ako 70. rokov nazad, keď bola narkomafia. Mnohý ľudia žili z narkománie. Rodičia hovoria: „Nerozumiem, čo sa deje“, a niekto hovorí: „No, my ochraňujeme deti“ – čo treba, pod akoukoľvek omáčkou.

Do tej doby, dokým nebude založený opozičná protiváha, nie je to možné nazvať kriminálom, nejde povedať, že je to mínus, že plusu niet žiadneho.

Hovoria: „My sme plus, my sme mínus, my sme všetko“. Predpokladám, že teraz Rusko, a celý východný blok, on sa teraz formuje nezávisle od toho, čo hovoria európske konvencie a OSN (vidíme kam nás vedú a pozývajú), sú dlžní založiť nie antiteroristický, nie na boj s narkomafiou, ale nejakú komisiu (neviem ako to nazvať), centrum na boj proti obchodu s deťmi, s prevádzačstvom detí či s pedofíliou.

Ako sa to bude volať a ako nájsť to pravdivé slovo... To jest, hneď ako vznikne také centrum ako komisia v Rusku či v Euroázijskej únii, tak zrazu vzniká – ak sa boríme s čím-to, tak zrazu bude vidno, že oni nie sú šedí, tí, ktorí to ponúkajú Amerike a Európe, zrazu bude vidno, že sú mínus, a my sme plus, a my sa s tým boríme. Masky budú sňaté. Pokiaľ niet mínusu, nevidno, že tí ľudia sa zaoberajú kriminálnym, nejakým to biznisom.

Áno, ale vy sama hovoríte, že tí istí ľudia pretláčajú tie isté zákony u nás, a všetko je to už pracuje.

To všetko už pracuje. No oni to pretláčajú ako to, čo prináša ohromné príjmi. Vieme o tom, že narkomafia sú veľké peniaze. Detské prevádzačstvo, to o čom hovoríme my, to že teraz odoberieme deti, prerozdelíme, začneme kontrolovať – fakticky oni odvádzajú deti, odoberajú ich od rodičov, robia ich bezmocnými.

Kto vždy ochraňuje deti? Rodičia. Viac nikto. Dieťa sa stáva samé po sebe. Čo nám hovoria? Do 18 rokov je mu treba sociálny patronát, alebo nejaký opatrovník, poručník. Pod rúškom opatrovníka prichádzajú tí zvrátenci.

Fakticky tá mafia zvrátencov chce teraz prerobiť svet a premeniť deti na rovnakých zvrátencov ako oni. Ak to všetko nazveme tak ako sa patrí. A skutočne, tí zvrátenci teraz lezú sem.

Lezú sem cez všetky tie genderové teórie, tu zase cez sexuálnu osvetu. Keď sa zrastie mafia so štátom, tak sa to stáva štátnou politikou.

U nás sa to ešte nezrástlo, pretože u nás, nehľadiac na to, že samotné elity, samozrejme, zarážajú tieto všivé myšlienky. A zvrátenosti sú väčšinou uvádzané ako niečo pre elity, ale to je oddielna otázka.

No ale toto sa celému národu zdá divošské. Je to pre nás absolútne nevhodné. My sa proti tomu postavíme i staviame. No fakt je v tom, že štát vzdávajú elity. Ak elita, ktorá nie je Putin, ale tá... Vôkol je to samá piata kolóna... Ak nás tá vzdá tej mafii, tak bude po všetkom.

A ona vzdá.

A ono vzdá na raz-dva. Ona nevzdá iba vtedy, ak sa od nich oddelíme. Sme dlžní pochopiť, že sú od nás oddelení. Muchy oddelené, kotlety oddelené. My sme kotlety, oni muchy. A to, čo u nás nasadzujú... To sú naše deti, a nie deti elity. Elita nech dá zvrátencom svoje deti.

Potom ak oni nezaložia takú komisiu, tak potom, myslím, potom by to mala byť nejakáto iniciatíva národa, a rodičov. My sme dlžní zostaviť nejaké to oddieli na boj s tou novou mafiou, ktorá preniká do všetkých štruktúr. Neviem, ako to nazvať. Sme za to... myslíme si, že by sa tým mal zaoberať štát.

Veruže, štát sa už málo čím zaoberá. Mám dojem, že čoraz viac a viac štát odchádza, a zanecháva za sebou trh a súkromné firmy.

Hovoria: „Davajte, urobíme maličký tržík, tržíčok“. To jest, kde je hranica vmiešavania sa do rodiny? Iné je, keď prichádzajú štátne orgány, a preverujú detský dom, tiež mohli prísť do rodiny, a povedať „tu polícia“ (pre nás je to štát).

Druhá vec sú súkromníci kadejakí. Ak je u vás nejaká firma v budove, a v nej je súkromná ochranka, tá k vám do bytu nepríde, ona k vám nemá nijaký súvis.

To je dokonale súkromná organizácia. A nás teraz zväzujú so službami od kadejakých súkromníkov, a ešte vo vzťahu tomu najdrahšiemu čo u nás je. To je náš poklad.

Dokonca nie peniaze, nie oblečenie, nie nábytok, ktorý je u nás, ale naše deti. Preto precitnutie národa je veľká vec. Náš môžu vziať a aj berú, pretože mi spíme, Artiom.

Do tých dôb, pokým si neuvedomíme, že to je naše! Hovoria: „Nie, deti to nie je vaše. To je štátne“. Alebo: „To patrí Bank of America“ alebo komu ešte.

Nepravda. To je naše, a treba prehlásiť svoje práva. Váš trh je vec oddielna. Prečo? Oni chcú získať naše dieťa ako tovar, ktorý u nás anektujú.

Fakticky získajú dieťa bezplatne. My sme rodili, ľúbili a tak ďalej. U nás sú pocity, celé hory, a oni nám ho budú brať, a ďalej začínať na ňom zarábať nejaké peniaze? Po prvé, to nie je mačka, ani pes, dokonca ani panvica, na ktorej budú zarábať ako na predmete. Je to živá bytosť, a má práva.

Ak tie lži-vzorce, lži-teórie, ktoré sa nám dnes nasadzujú do hláv konvenciami... Nehovorím o medzinárodnom práve. Medzinárodné právo je zdravý systém. No sú dnešné lživé predloženia, ktoré hovoria: „Ver! Ver tomu! Je to ochrana detí. Ver!“.

A v skutočnosti vidíme, že fakticky ide kriminalizácia detí. Premena detí v nejaký dobytok, ktorý sa preháňa po nejakom-tom koncetráku. Prepáčte, je 21. storočie. Nepodarí sa im to, nepodari.

Treba si však povedať, že od od 1.1.2015 sa u nás zakladá súkromný trh s našimi deťmi. Zákon o sociálnom obsluhovaní obyvateľstva hovorí, že u nás na trhu budú pôsobiť zahraničné firmy, ktoré všetky podľa plánu štátnej správy...

Hovoríme „štátospráva“, ale máme na mysli tú medzinárodnú mafiu, pochopiteľne. Bolo tak: Spočiatku existovali (aj všetky nórske) na americké peniaze, a potom prešli na miestne rozpočty. To jest, v dnešok nemôžeme tieto zahraničné organizácie nazvať „zahraničný agenti“, pretože všetky dostávajú peniaze z rozpočtu.

Všetky sedia na ruských grantoch, a skutočnosti zastupujú záujmy iných štátov. Fakticky sú to nepriatelia, oponenti a poslaní janičiari, či ako ich nazvať.

Preto je takáto otázka. Vrátime sa k Rusku. Od 1. januára sa u nás zavádza súkromný trh. Sme dlžní pochopiť čo také prišlo. Bezvýchodiskovosť? Všetka už nastúpila? Nová moc? Nová doba?

Od 1.1. naše deti už nie sú naše deti? Nie, tak to nie je. My žijeme v Rusku. V Rusku je možné všetko.

Dnes Rusko podstupuje (vidíme, dnes si vypočujeme s vami prejav prezidenta), periódu transformácie a oddelenia menovite nie iba od Európy a od  Západu, ale i od „hodnôt“.

Ide menovite hodnotové také vymedzenie, oddeľuje sa maslo od vody. To jest, to, čo sa nezmiešava nikdy.

My sme tradičné spoločenstvo, štát mužov a žien. A nám sú genderové, všetky tie lži-náuky cudzie, nikdy ich nepríjmeme. Nedovolíme aby naše deti indokrinovali kadejaké tie idei. Keď hovorím „my“, to neznamená „naša moc“ či „naša elita“.

Každý z nás je vo svojom dome dlžný to deťom objasňovať. Vodná priekopa myšlienok v okruh rodiny. Moja rodina je moja pevnosť, takže nám je treba vyryť kanál vôkol tej pevnosti. Kanálom myslím, spomeňte si, priekopa bola vôkol každej pevnosti.

Áno, ale po jednom sa s tým nevysporiadame.

No my už nie sme osamotení. Tieto dni Národno oslobodzovacie hnutie (NOD) ukázalo, že ľudia sa prebúdzajú. Koľko ľudí podporuje tohože nášho „lídera“, ktorý povedal: „Nie, my nechceme byť ako vy. To vy ste sa tam už premenili (Európa sa premenila) na starenku. Zostarli ste, a pod všetkých tých ľahli“.

Áno, s Európou je už skoro všetko dokonané, s ňou skoncujú.

Je to rýchlo degradujúca civilizácia. A my sme rýchlo rastúca civilizácia a progresívna. Pozerám sa na to tak. Myslím, že máme šancu všetko zmeniť, a 1. 1. to nie je zlom, keď je po všetkom.

Ešte môžeme vyhnať metlou tých zahraničných agentov. Každý z nás sa s tým bude zaoberať. Budeme písať na prokuratúru o všetkých tých pronórskych organizáciách.

Áno, ale pozastavme sa. Čo bude od 1. januára 2015?

Od 1.1.2015 vstupuje v platnosť Zákon o sociálnom obsluhovaní občanov, a aj to, že všetky služby rodinám i občanom budú u nás vykonávať súkromníci.

To jest, dôchodca, sú služby pre dôchodcov, skorej to zabezpečoval štát. To jest, ochrana detí bola štátny systém zabezpečenia a patronátu.

To jest, od 1.1. nám povedali: „Vsio, máte trh, a máte takýže systém „ochrany detí“ skorumpovaný, ako v Nórsku či Fínsku“. Okrem toho, v Moskve sa oficiálne prijíma za vzor Fínsko a Nórsko.

Experiment sa podaril, podala hlásenie po svojej vertikále táže piata kolóna a západní agenti, ľudia, ktorí sú súčasťou štátneho systému.

Ten trh príde k nám „ochraňovať“ naše deti, a povie nám: „Počujte, je vám zložito? Pomôžeme vám postarať sa o vaše dieťa“.

V Moskve u nás je to teraz tak. Dáva sa malá výplata z poručníctva – 15 tis. rubľov. No si povinný za mesiac zabezpečiť 400 služieb. Každý 400 služieb.

Za každú služby tej rodine: chodil si tam, preveroval pomaranče, odobral si dieťa (za tú službu je viac – ty si preveroval), ty si odobral, koho-to zobral, presúvaš dieťa, premiestnil si ho v nejakú kliniku – mal stres, vypísali mu lieky. Každý je povinný získať 400 služieb. Otázka: Na čo?

Vydeľuje sa zo štátneho rozpočtu tiež 2. mld. EUR rovnako ako v Taliansku. 78 [miliárd] rubľov, môže byť, že teraz je to 1. mld. EUR pri takej dnešnej inflácii. No 78 miliárd čo? Nie sú nám treba? Nevieme kam ich dať?

Prečo sme dnes dlžní hádzať peniaze kadejakým psom, ktorí budú behať vôkol vás a vôkol vašej rodiny? Absolútne nenormálne. Artiom, povedzte, na čo budú tie peniaze vkladať? Čo je to za 400 služieb vašej rodine, Artiom?

Hľa, na vašu rodinu kadejaká tetka či ujko, ktorý sa domnieva, že sa bude lepšie starať o vaše dieťa, je povinný zostaviť 400 hlásení o stave za mesiac, aby dostal svoju nejakú výplatu od sto tisíc.

Áno, budú sa starať, aby to zostavili a dostali peniaze. Bežný systém.

Takým spôsobom rozrušili aj Nórsko, aj Fínsko, všetkých. Mám na mysli vzhľadom k morálke. Prebehlo tam zničenie morálky. Štáty sa prevrátili na absolútne bezmorálne, a bezmorálny štát...

Prečo o tom hovoríme? Keď bola morálka zlomená, tak tie ženy stáli v rade aby rodili Hitlerovi. Nebolo hodnôt čo je to dobro ,a čo je to zlo.

Prirodzene, v Nórsku sa to odohralo skorej. A u náš je teraz ešte silná pravoslávna viera. U nás je ešte pojem o tom, čo také je dobro, a čo také je zlo.

U nás ešte nie je zdegradované vzdelávanie. Takým gigantickým tempom ide znovuzrodenie krajiny, to, čo vidím vo vnútri. Môžem sa mýliť, Artiom.

Ja to inak vidím. Vo vašich slovách vidím slova „pokiaľ ešte“.

Áno. No vám to objasním, keďže som utiekla zo Západu, z toho rýchlo hnijúceho. Mám taký pocit, že naskočila na lokomotívu do posledného vagóna, a vidím, že ten vlak sa dáva do pohybu.

Preto psy brešú a vlak ide. Čím viac brešú, tým viac naberáme ťah, tá lokomotíva – tak sa mi javí.

Uvidíme. Davajte, zhrniem váš rozprávanie. Systém „ochrany detí“ a detských opatrovníkov je v skutočnosti na Západe súkromným.

Áno

A napríklad, v Nórsku je ten systém skúpený jedným vlastníkom.

Argan Capital

Anglickou firmou Argan Capital, ktorá sa javí ako pobočka či dcérska štruktúra Bank of America.

Áno

V ďalších európskych krajinách, skorej všetkých, je to rovnaké?

Absolútne. Áno.

Tento systém prichádza teraz k nám, do Ruska od 1.1.2015.

Áno. Znamená to, že Bank of America chce vlastniť aj naše deti. Myslím, že máme ešte šancu. Tam toľko treba všetkým popremýšľať a zjednotiť sa. Nehovorím a tej inteligencii, ktorá už vošla medzi 5. kolónu a všade, ale o nás, o národe.

My aj sme tá najpremýšľavejšia časť nášho Ruska. Verím, že môžeme vymyslieť a navrhnúť riešenie, v tejto chvíli ako rodičovské spoločenstvo. Máme šancu zrušiť ten trh.

Zavádzajú ho, no máme ústavu, ešte ako tak platnú. Treba sa nám zamyslieť, k čomu je to v rozpore, ako ten zákon zrušiť. „Zrušením“ nie v zmysle chodiť na demonštrácie a všetko také, ale ukázať, že ten zákon je absolútne proamerický, že on zadaný našimi nepriateľmi, že sa realizuje našimi nepriateľmi tu, za peniaze našich nepriateľov.

Ak to dokážeme všetko urýchlene odhaliť, ukázať, podať na prokuratúru. To jest, absolútne zákonnými spôsobmi ukázať, za akým účelom sa to robí...

Preto tento náš rozhovor o tomto vazalovi Ameriky – Nórsku, pričom tom najoddanejšom vazalovi, ktorý rodil deti Hitlerovi, štátospráve, a všetkým ostatným.

Teraz sa v Nórsku preberá otázka o veľkom výpredaji detí - príliš mnoho odobrali. Hovoria o medzinárodnom osvojení, tak nazývanom, no chápte to ako medzinárodný rozpredaj. Komu chcú rozpredávať? Jednoznačne, svojmu vlastníkovi – Amerike.

Aby sa to vo všetko to nezmenilo, počítam, že sa nám treba teraz nebáť a nevzdávať, a nemyslieť si, že od 1.1. je všetko stratené. Treba sa zamýšľať.

Chcem povedať, že čím sa Rusko vždy odlišovalo od iných krajín. Mala som učiteľku histórie, a my sme neraz zabudli tie masívy informácií, a ona hovorila: „Musíte sa naučiť myslieť“.

Keď sme zažívali Napoleóna, či koho, nám nebolo treba myslieť ako Napoleón. Robili sme aj chyby, keď sa odohrávali dejinné udalosti, no naša škola, ona nemnoho, zaiste, degraduje, myslím si, vďaka všetkým západniarom. No nás naučila myslieť.

Oni zostavili teóriu, oni zostavil ten plán gigantický, nie sprisahanie, plán na prestavbu spoločenstiev. Kto? Sociálni inžinieri, ktorí počítajú s tým, že cestou nejakej manipulácii dosiahnu to, to, to...

Podriadili si Nórsko, Fínsko, Nemecko, ako v tieto dni vidíme. Teraz vidíme, že robia to isté, aby si podriadili [Slovensko].

Nevyjde im to, pretože my tiež vieme premýšľať. Myslím si, že v princípe každý z nás vo svojej rodine je sociálny inžinier, pretože my môžeme svoju rodinu vyviesť z krízy atď.

Ak sa pozrieme na čo-to pozitívne vo svojich pôsobnostiach, to na mieste môžeme zostaviť ten mechanizmus, ktorý bol neznámy západnému svetu.

V tomto som optimista. Robím to aj ja sama. Ja verím tomu. Nesnažím sa hovoriť iba tak, neopodstatnene, ale aj ja som „objaviteľ“, a každý z náš je tiež.

To znamená ak objavíme nové riešenie, nový nejaký pohľad, už to je pokrok celej našej krajiny, to poháňa a tlačí tú lokomotívu.

To je palivo, palivo histórie, ktoré nemá tá kreatívna nie trieda, no piata kolóna... Impulz, a tento impulz... Prečo do toho všetkého piata kolóna rúbe? Pretože fičia na peniazoch nepriateľa, to je všetko. Peniažky prišli – piata kolóna horí. Peniažky nekvapli – nehorí. Vidíme to na kritike. Liberáli, keď sa do mňa navážajú, ako tí „haf-haf“. Pozerám: Nejako sú ticho – nepreplatili ešte.

Čo hodíme do krbu histórie na zahriatie? Entuziazmus – tento úplne cudzí element kapitalistickému svetu, ktorý prislúcha Rusku. To, čo u nás zostalo z dôb komsomolov (všetko zlé dáme teraz bokom).

Je to entuziazmus a viera, a to je taký vektor. A tento vektor, ako už neraz hýbe históriou. Verím tomu a sama som na to pripravená. Premýšľam nad tým.

Počítam, že povinní sú sa zamyslieť historici. Sociálni inžinieri sa volajú antropológovia, sociológovia. Títo ľudia sú dlžní zamyslieť sa čo a ako musíme zmeniť.

Pretože musíme pochopiť, že nepriateľ 30 rokov menil zákonodarstvo Ruska. Tridsať rokov – od roku 1991! To, čo máme teraz, ten Zákon o  sociálnom obsluhovaní obyvateľstva bol kvapka po kvapke pretlačený.

Oni na tom pracovali 30 rokov, pretláčali, a mi to môžeme všetko pomeniť raz-dva. Rozumiete, verím.

Ach, viera – to je taká vec... Dobre, Irina...

Ak to zakončíme na pesimizme je po všetkom. Kľaknúť na kolená, povedať: „Prišli k nám, vzali nás, a teraz bude rodiť Hitlerovi od 1. januára 2015“.

Nechcem rodiť Hitlerovi a nebudem. Rozumiete. Naše deti sú naše deti. Každé pokolenie Ruska prakticky živo vo vojnovom čase.

Tak, my žijeme vojnové časy už 200 rokov.

Je to vojna, to, čo teraz ide.

Tak, ona sa nikdy neskončila.

Ja chcem pohľadať, či máme nejaké mechanizmy, či sa ešte hodnotíme ako kolónia, alebo už ako štát, ktorý získava autonómiu, od všetkého toho.

Čo môžeme urobiť? Čo môžeme urobiť vrámci zákonodarstva? Nemám ambície meniť zákony, no chcem popremýšľať, povedať, zamyslieť sa, pohovoriť si, šťuchať spoločnosť, poslancov a všetkých ostatných. Na to právo u nás je.

Nuž áno. Dobre, Irina. Ďakujem vám za rozhovor. Myslím si, že ľudia sa nad tým zamyslia.  Bude to užitočné.

https://sk.ynterview.com/rozhovory/irina-bergsetova-pohlad-na-juvenilnu-justiciu-v-sirsom-kontexte

 

Čo potrebuje občan africkej krajiny na pobyt v UK? RODINU, ktorú tvorí manželka a dieťa !

16.01.2015 16:06

Deti.

Tento príbeh sa dá vyrozprávať ako strhujúca dráma, poviedka alebo aj ako román z inej, len nie z tej nasej planéty na ktorej žijú ľudia. Áno, hovorím o ľuďoch zámerne, pretože ak poviem ľudia, predstavujem si skupinu homo sapiens, ktorí majú srdce. Srdce v tomto príbehu miesto nemá, takže aj ja som sa rozhodol ostať pri faktoch, stručne a chladne vyrozprávať súčasný stav veci, pretože na iné nie je čas.

Milena.

Milena je mlada mamička z južného Slovenka, ktorá sa zoznámila s otcom svojich deti v UK. Narodili sa im dve krásne deti, dievčatko Melina (4) a chlapček Michael (3) . Obe deti sú Štátnymi príslušníkmi Slovenskej Republiky a nemajú dvojité a ani nijaké iné, zmiešané občianstvo. Jednoducho sú to Slováci. Otec Michael je z Ghany, z krajiny ktorej štátni príslušníci nemajú pristup na trh prace vo Veľkej Británii. Takže občan EU a občan Africkej krajiny sa stretli, zaľúbili, zosobášili a splodili dve deti v UK.

UK O.K.?

Čo potrebuje občan africkej krajiny na pobyt v UK? Local connection, teda veľmi dobrý dokaz o tom, že ma väzby v mieste svojho prechodného bydliska. Väzby tak silne, že sú nespochybniteľné imigračným úradom. Čo je najlepší dokaz? Rodina. Manželka a deti.

A čo sa stalo? Podľa Mileniných výpovedí ju manžel surovo týral počas tehotenstva a po narodení druhého dieťa tak neznesiteľne, že musela kontaktovať Políciu. Samozrejme, ak kontaktujete Políciu v UK kvôli domácemu násiliu, Sociálna Služba vám zazvoní na druhy deň pri dverách. A oni zazvonili tak hlasno a s takými údajnými vyhrážkami o odobratí deti do nahradanej starostlivosti, že Milena sa rozhodla pre odchod na Slovensko.

Pred odchodom na Slovensko sa podľa vlastných slov pokúšala využiť všetku dostupnú pomoc ponúkajúcu anglickými charitatívnymi organizáciami, ale po tom, čo ju každá z nich ubezpečila, že Sociálna Služba bude musieť byt upovedomena tak či onak, vzdala svoj boj a rozhodla sa ochrániť svoje deti návratom domov k rodičom .

Prečo Unos?

Pretože z ústredného organu Spojeného Kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska bola Centru pre Medzinárodnoprávnu Ochranu Deti a Mládeže (CIPC) doručená žiadosť jej manžela Michaela G. na zabezpečenie návratu maloletých Mileny A. a Michaela K. do štátu ich obvyklého pobytu, (teda späť k údajnej tyranii), ktorým je podľa tvrdenia ich otca maloletých deti Spojene Kráľovstvo. Otec maloletých deti uviedol, že na premiestnenie nedal súhlas. Keďže Slovenska Republika je viazaná medzinárodným Dohovorom o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov deti z 25.10.1980 a ako členský štát EU Nariadením Rady (ES) c. 2201/2003 z 27.11 2003 o súdnej právomoci a uznávaní a výkone rozsudkov v manželských veciach, rodičovských práv a povinnosti je Milena povinná vrátiť deti do Spojeného Kráľovstva.

Podľa vyššieho uvedeného dohovoru je stíhaná v UK ako osoba, ktorá zadržiava deti na Slovensku (teda únoskyňa), v state, ktorý je súčasťou zmluvných dohovorov a teda musí vrátiť svoje deti do štátu ich obvyklého pobytu. Rozumej; deti, ktoré majú slovenské občianstvo sa musia vrátiť do Spojeného Kráľovstva len preto, že obvykle žili v Spojenom Kráľovstve.

Toto je príbeh mojej dcéry, ktorá si zachránila dieťa útekom z Veľkej Británie

17.12.2014 14:48

 

 Ja, manžel a syn sme odišli do UK za lepším životom. Dcéra ostala doštudovať strednú školu. Boli sme vcelku spokojní, nakoľko mala v blízkosti starú mamu, starých rodičov, ujov, tety, bratrancov... 

Vedeli sme, že neostáva sama.
Po ukončení strednej školy nastúpila na univerzitu. Všetky prázdniny a sviatky prichádzala k nám do UK. Cez letné prázdniny, ako všetci mladí ľudia, chodila občas von s kamarátkami na diskotéky. Zoznámila sa tak s mnohými ľuďmi inej národnosti. Medzi nimi aj s osudným mužom. My sme ho poznali ako pracovníka, ktorý nemal problémy. Vystupoval ako francúzsky občan. 

Keď dcéra prišla na Vianoce, videli sme, že nie je šťastná, vysvetlila nám, že škola ju nebaví, že chce ostať s nami. Súhlasili sme, a dohodli sme sa, že bude pracovať a začne najprv študovať anglický jazyk a potom začne študovať tu v UK na univerzite. Mladý muž tvrdil, že aj on chce študovať a že budú priatelia. No po krátkom čase nám dcéra oznámila, že je tehotná. To bol pre nás šok, nikto s tým nepočítal, ani ona sama. S obidvoma mladými sme prebrali situáciu. Mladý muž kľačal a prosil, aby si dieťatko nechala, že bude vzorným otcom a postará sa o dcéru aj dieťa. O niekoľko dní išiel na návštevu k svojej matke a rodinným priateľom a z tej návštevy prišiel o niekoľko dní neskôr s tým, že nemôžu byť spolu. Vzal svoje veci a odišiel preč.

 Prešlo obdobie , kedy sme sa všetci zmierili s tým, že dcérka bude slobodná mamička. Narodil sa krásny zdravý chlapček. Boli sme šťastní. Od tej chvíle dcéra žila iba pre to malinké stvorenie. Spoločne sme ho vychovávali a ľúbili. Potom prišiel ten strašný deň, keď dcéra dostala list, v ktorom stálo, že žil dlhú dobu na falošných dokladoch. Že je niekto iný a chce mať kontakt s malým. Veľmi nás to zlomilo. To mal malý 6 mesiacov.

Od toho dňa sa nám celý život zmenil. Najprv prebiehala korešpondencia medzi právnikmi. Potom ostalo ticho.
 

Keď malý dovŕšil 2 roky, prišlo predvolanie na súd. Začal neskutočný zvrat v našom živote. Žiadali sme o pomoc na viacerých miestach, Prezidenta, Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí (CIPC), Ambasádu, Organizáciu  Dobrý anjel, no zo všade nám prišla záporná odpoveď - Pomôžte si sami.

Počas procesu súd po niekoľkonásobnom vyžiadaní na Home office dostal odpoveď, že otec dieťaťa je žiadateľom o azyl. Vtedy sme zistili, že žiadosť na súd podal po dvojnásobnom zamietnutí. Doteraz podal viac ako päť žiadostí a dáva stále odvolania. Celý čas vedel, kde moja dcéra s malým žije, celý čas mal telefónne číslo aj kontakt na Skype a nikdy nepreukázal záujem o dieťa. Nikdy neprišiel svojho syna pozrieť až do doby kým nemal problém z pobytom!
Medzitým dcéra ukončila kurz Media make up, strednú. Začala štúdium na univerzite

Keď sa blížilo posledné súdne pojednávanie, zapojil sa do procesu Cafcass, sociálka. Táto organizácia má povinnosť preveriť každého zúčastneného, no v našom prípade to nebolo nutné. Osudový muž má imigračné súdne pojednávanie, bol a je ilegálny imigrant. Ma zákaz pracovať a voľne sa pohybovať. Všetky šetrenia zo strany sociálky boli nedostatočné. Bez prešetrenia dieťaťa, videla ho len spať. Nemala reporty zo školy. Aj keď dotyčný mal súdom určený nepriamy styk, každé 2 týždne. On ho nevyužíval ani na 30%. Napriek tomu sme verili v spravodlivosť, že tá sociálka rozhodne v prospech dieťaťa. Vynútila si priamy styk, zrýchlený, dvakrát do týždňa.

To, čo sa dialo, nedokáže snáď nik. Všetko nútené, malý ho nechcel ani vidieť, napriek tomu musel. Po troch stretnutiach sa dcéra rozhodla, že splní čo chcela sociálka. A to tak, že ona nebude na kontaktoch prítomná, ale iba ja babka. Ostala som s malým sama a nahrala som celé zaobchádzanie s mojim vnúčikom na telefón. Srdce mi trhalo, keď som to videla a čo musel prežívať môj vnúčik?! Vzala ho násilím do inej miestnosti. Malý strašne začal plakať, že chce mamu ... ignorovala to. Keď vnúčik zbadal osudného muža (biologického otca), ktorého vôbec nepoznal bolo to strašné. Začal ešte viac plakať...kopal, kričal a my sme mu nemohli pomôcť pretože sociálka rozhodla . Klopala som na dvere a okno, že chcem ísť dnu. Nevpustili ma, až po strašnom búchaní na dvere mi otvorili... malý strašne plakal a už sa až zajakával. Po chvíli už nevládal plakať a už len tíško vzlykal. Pracovníčka mi pred nosom zabuchla dvere a vôbec ju netrápilo v akom stave je naše srdiečko.

V reporte od nej bolo, že malý je príliš naviazaný na mamu a dieťaťu bude lepšie s otcom. To bol moment, kedy sme pochopili, že je niečo veľmi zle. On nemôže pracovať, nemá kde bývať, má obmedzený pohyb. Inú možnosť už nemal ako ostať v krajine tak bolo potrebné vziať matke dieťa ....to je choré!

V tom momente sme znova hľadali pomoc, no znovu nám nikto nepomohol. Poslednou šancou ostalo OZ Deti patria rodičom. Tých sme oslovili na koniec. V tom momente nám všetko vysvetlili. Vedeli sme, že osudový muž nemá záujem o dieťa. On si dieťa doslova naplánoval. Vedel, že sa dostane do problémov na získanie pobytu  a bude ho potrebovať. Ešte pred začatím súdneho procesu sa dohodol so sociálkou... neskoro sme si všimli dátum žiadateľa. Po vyjadreniach sociálnych pracovníčok na moju dcéru...matku dieťaťa, ktorá sa vyše tri roky starala o svojho syna z láskou nám  vysvetlili, že dieťa ak neprisúdia jemu, pôjde do pestúnskej starostlivosti a po krátkom čase na adopciu, nakoľko ilegálnemu imigrantovi nikdy dieťa nenechajú. Z mojej dcéry chceli urobiť zlú matku, iba preto, že dieťa ju miluje. Keďže súd mal byť v stredu a odporučili jej čo najskôr odísť, ešte niekoľko hodín sme zvažovali čo ďalej , no nakoniec sme sa rozhodli. Dcéra s vnúčikom sa zbalili a odviezli sme ju s malým preč. Cesta bola ťažká. Nedá sa opísať, aké ťažké to bolo, konečne študovala vysnívanú školu, mala všetko čo potrebovala k šťastnému životu , mala zázemie ... mala nás svoju najbližšiu rodinu a aj pôžičku na financovanie. Takéto nekonanie od úradov nás ako rodinu rozdelilo, ona s malinkým na Slovensku a my tu v UK. Viem, že to ešte neskončilo. Napriek tomu, že Anglicko vie, že sa vrátila do svojej krajiny pôvodu aj s malým, ktorý je Slovák ... slovenský občan. Kompetentné úrady nám nepomohli zachrániť dcéru a vnúčika musela utiecť aby si zachránila vlastné dieťa do krajiny pôvodu.  

Sudca chcel ukončiť súd, no sociálka to nechce a je stále proti tomu aby sa to celé skončilo,  prečo? 

No my si naše srdiečko nedáme vziať !  Bojujeme ďalej 

Bolestivý útek pred adopciou - Sofiina voľba

26.10.2014 20:38

                        “Dnes ste ľahostajní, lebo nejde o vaše dieťa. Zajtra možno pôjde…”

                         David Icke

 

    Vďaka slovenským médiám sa minulý rok začalo konečne hovoriť o nútených adopciách v Anglicku. Tento vlak sa pohol a už sa nedá zastaviť. Aká je teda realita? Po pol roku fungovania Občianskeho združenia  „Deti patria rodičom“ máme už na stole 20 prípadov slovenských a českých rodín, ktoré sa stali obeťami miestnej sociálnej služby. Všetkých spája jedno. Mysleli si, že ich sa to netýka.

„Nespala som celú noc. Pozerala som sa na spiaceho manžela s pocitom viny, že ich opúšťam. Váhala som do poslednej sekundy. Ak odídem, nechám tu svojho milovaného syna. Ak zostanem, prídem aj o ďalšie dieťa. V tom zazvonil budík. Vstávaj je čas ísť!“  začína svoj príbeh Michaela, ktorú k úteku dohnala práve sociálna služba vo Veľkej Británii. Na rozmyslenie nemala veľa času. Vedeli sme, že má pár hodín na to, aby mohla legálne opustiť krajinu a zachrániť druhé ešte nenarodené dieťatko zo spárov sociálky.  A to ešte pred pár mesiacmi žili s manželom obyčajný, pokojný rodinný život.

Nakreslím si modrinu

Michaela odišla so štvorročným synčekom Dankom do Veľkej Británie za svojim novým priateľom. Novej rodine to fungovalo veľmi dobre a pár čoskoro aj zosobášil.  Netrvalo dlho, Michaela otehotnela, a tak sa všetci traja začali tešiť na dalšieho člena domácnosti. Pokojný rodinný život však narušili udalosti, ktoré sa začali diať ked Danko začal chodiť do novej školy. Domov chodil smutný a často aj s modrinou na tele. Sťažoval si, že ho spolužiaci bijú. Michaela preto chodila do školy niekoľkokrát do týždna, aby situáciu riešili. Nakoniec jej v škole povedali nech sa prestane sťažovať lebo vraj na vine je aj tak syn, ktorý bitku vždy vyprovokuje. Tomu nechcela veriť pretože na Slovensku bol vzorným škôlkarom. S manželom ani len netušili, že je to len začiatok niečoho horšieho, o čom sa im ani nesnívalo.

Jedného dňa prišla Michaela po syna ako každý iný deň. Ten tam už však nebol. Miesto neho ju učiteľka vzala do miestnosti kde na ňu čakala pracovníčka sociálnej služby. „Učiteľka objavila vášmu synovi modrinu na chrbáte. Máme podozrenie z týrania dieťaťa. Vášho syna umiestnime do pestúnskej starostlivosti než situáciu dorieši súd,“ počúvala Micheala slová, ktoré ju bodali priamo do srdca. Vysvetlenie, ktoré sa snažila podať sociálnej pracovníčke nestačilo. Dochádzali jej slová a jej myseľ len ťažko začínala precitať do hororovej reality.  Už len predstava, že vám niekto vezme dieťa je bolestivá. Ak sa vám to stane v skutočnosti, bolesť je neopísateľná.

Nasledujúce dni a noci boli pre manželov utrpením. Ako sa má ich syn, kde je a kedy ho uvidíme? Naše občianske združenie rodina kontaktovala 10 dní po tejto udalosti. Dosť skoro na to, aby sme mohli rýchlo konať. Po prezretí papierov zo súdu sme neveriacky krútili hlavou. Na posudku od lekára neboli žiadne fotografie modrín. Bol tam však nakreslený panáčik a na ňom zakreslené modriny s popisom približnej farby a veľkosti. Zo skúseností sme vedeli, že s prideleným právnikom je súdne konanie vopred prehraté. Mnoho z nich má totiž so sociálnou službou dobré vzťahy, veď im pomáhajú získavať klientov. Preto sme okamžite zavolali právničke, o ktorej vieme, že hrá na strane poškodených rodín. Sedeli sme všetci v spoločnej miestnosti, keď manželovi Michaely zazvonil telefón. Polícia. Predvolali si ho kvôli údajnému obvineniu z týrania dieťaťa. Podala ho samozrejme sociálna služba. Je až zarážajúce, že tento scenár skoro nikdy nemenia. Z otca urobiť tyrana, z matky nesvojprávnu ženu, ktorá ho tíško poslúcha. Vtedy sme vedeli, že jediná záchrana dieťatka, ktoré spolu čakajú, je útek matky. Skôr než si predvolajú aj ju. V tomto prípade by už nemohla opustiť krajinu.

Vlakové šialenstvo

Odchod z UK bol priam dobrodružnou cestou. Naša pracovníčka Lucia Boddington sa rozhodla Michaelu, ktorá bola vo ôsmom mesiaci tehotenstva, doprevádzať. „Bolo to ako z filmu. Báli sme sa a mysleli sme len na to kedy konečne prekročíme hranice Británie,“ opisuje cestu Lucia. Po príchode do Bruselu si obe oddýchli. Avšak len na chvíľku. Zrazu Lucia zmeravela. Po chvíľke aj Michaela. Za oboma dievčatami totiž stál húf policajtov. „Krvi by ste sa nám nedorezali v tom momente,“ zhodujú sa obe. Chvíľu predtým totiž volal manžel Michaely, že policajti zisťovali, na ktorý vlak presne nastúpila. Našťastie neprezradil a policajti, ktorých mali za chrbtom, boli len obyčajnými cestujúcimi. Pri Rakúsku im zase na kupé zaklopal policajt v civile. Vraj chce vidieť ich pasy. Premeriaval si ich i cestovné doklady a začal sa vyzvedať odkiaľ cestujú. Mysleli si, že na Slovensko už neprídu. Po chvíľke však odišiel. Pri pohľade na svoju mamu v Bratislave Michaela uverila, že je konečne doma. Tešila sa ale jej tvár bola aj tak plná smútku. Vedela, že ten pravý boj eštelen začína. Boj o syna.

Keď sa spoja sily

Medzitým sa vo Veľkej Británii odohrával súd. Právničke sa podarilo vybaviť, aby matka mohla so svojim synom pravidelne komunikovať cez skype. Vďaka našej pomoci a pomoci slovenského Centra pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže (CIPS), sa nám nakoniec podarilo vyhrať súd. Malý Danko sa vrátil na Slovensko. Momentálne je v detskom domove len päť minút od svojej mamy, ktorá ho chodí denne navštevovať. Všetci pracujú na tom, aby sa dostal opäť do psychickej pohody. Potrvá to dlho ale všetko je už na tej správnej ceste a hlavne v správnej krajine.

Slovenská sociálna služba postupne vyhodnocuje situáciu a rozhoduje o vrátení syna matke. Medzičasom sa rodina rozrástla o dievčatko, ktoré môže byť so svojou mamou len vďaka nočnému vlakovému úteku z Ostrovov.

Tento príbeh sa skončil dobre. Ako sa budú vyvíjať tie ostatné, možno bude závisieť aj od vás.

-        Aj keď tento príbeh znie neuveriteľne, je len jeden z mnohých. Bez špičkového právnika na svojej strane, rýchleho jednania a pomoci Cetra pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže, je boj často beznádejný. Najsmutnejšie je, že sa všetko - pod vyhrážkou sociálnej služby a súdov - deje v úplnej tajnosti. Postaviť sa tomu môže sila davu, teda rodičia, ktorým to nie je jedno aj keď ich sa  to zatiaľ netýka. A samozrejme sponzori, vďaka ktorým by bolo možné zabezpečiť dobrých právnikov a presun rodín do ich vlasti.

Podarilo sa nám zatiaľ zachrániť 16 detí, desiatky ešte potrebujú a budú potrebovať pomoc.

Ak stále neveríte, že sa deti stávajú komoditou, pokračovanie príbehov, ktoré riešime môžete sledovať aj na Facebooku   https://www.facebook.com/pages/OZ-Deti-patria-rodi%C4%8Dom/696106573791155

Deti Kellie sú odsúdené na adopciu, mama ich už nikdy neuvidí

26.10.2014 20:26

Nútené adopcie nie sú postrachom len pre cudzincov žijúcich vo Veľkej Británii, najviac postihujú samotných Britov. Kellie vzali deti z nemocnice 13. decembra 2012. Vtedy bola nútená ísť s nimi na prehliadku pre podozrenie, že jedno dieťa zranila. Žiadne zranenie sa nenašlo, deti však aj tak umiestnili do pestúnskej starostlivosti a dnes sa už pre ne hľadajú adoptívni rodičia. Matka dostala zákaz o prípade hovoriť, ten však porušila a dostala podmienečný trest na dva roky. Momentálne nemá so svojimi dvomi deťmi povolené ani kontakty. Toto je jej príbeh, kde podrobne vysvetľuje, ako o deti prišla.

Volám sa Kellie Cottam, mám 36 rokov a som matka štyroch krásnych detí, Liama (18), Daniela (15), Aarona (5) a Faith (4). Dve z mojich detí však neoprávnene zadržiava Miestny úrad v Mold, Flintshire a momentálne čakajú na adopciu.

Naša rodina trpí Ehlers-Danlosovým syndrómom. Ide o vzácne dedičné ochorenie spojivových tkanív, takže nedržíme pokope tak ako normálni ľudia. Toto ochorenie nám spôsobuje hypermobilitu všetkých kĺbov, tie sa môžu ľahko vykĺbiť.

Ako dieťa som bola veľmi hypermobilná, bolievali ma kolená, chrbát, ramená, ruky a vlastne celé telo. Učiteľom som vravievala, že mám problém s rukami a nedokážem písať tak rýchlo, ako bolo treba, ani pridlho sedieť na stoličke. Bola som športový typ, veľmi aktívna, ale v puberte som začala mať problémy a netušila som prečo.

V 11. rokoch som tiež požiadala školu, aby mi pomohla s tým, že môj len o päť rokov starší nevlastný ujo ma sexuálne obťažoval. Moja rodina mi neverila a moja vlastná matka sa vyjadrila, že chcem na seba len upútať pozornosť.

Keď som mala 14, opäť som požiadala školu, aby mi pomohli s mojimi prvými vzťahmi, aby som v nich dokázala čeliť sexuálnemu obťažovaniu.

Keďže som už bola označená ako tá, čo len na seba potrebuje upozorniť, boli privolané aj sociálne služby. Ich pracovníci pre moju nálepku všetky moje obavy ignorovali. V ich spisoch ma nazvali klamárkou. Ja som však vravela pravdu a nielen o mojom strýkovi, ale neskôr aj o znásilnení gangom šiestich mladíkov.

Bola som len dieťa, potrebovala som pochopiť svoje telo a naučiť sa, kde sú hranice, ktoré by ma udržali v bezpečí. Jediné, čoho som sa však dočkala, keď som požiadala o pomoc, bolo vylúčenie zo školy, pretože moji rodičia odmietli spolupracovať so sociálnymi úradmi. Terapia spolu s rodičmi bola podmienkou, aby som v škole mohla ostať.

Nakoniec som naozaj otehotnela a sociálne úrady ma prinútili, aby som šla na potrat, pretože som v tom čase brala steroidové lieky na žalúdočné ťažkosti a tie by podľa nich spôsobili u dieťaťa rázštep a následnú smrť, s ktorou by som sa nevedela vyrovnať. Toto v mojich spisoch zamlčali, našťastie môj lekár má kópiu toho, čo mi povedali.

Potom som odišla na vysokú školu a neskôr som otehotnela, môj syn má teraz 18. Keď mal 7 mesiacov, mala som problémy s krkom, chrbticou. Podľa lekárov to malo psychický pôvod.

Môjmu synovi nakoniec diagnostikovali Ehlers-Danlosov syndróm a onedlho na to ho vo veku 22 rokov diagnostikovali aj mne.

Nasledovali vyšetrenia u lekárov, ktorí o mojej chorobe veľa nevedeli. Môj život sa začal točiť okolo zvládania bolesti, liekov a ortopedických pomôcok. Strácala som vôľu a na to, aby som mohla ísť von a vybaviť si veci, som používala invalidný vozík.

V tom čase som bola vydatá, ale môj vzťah stroskotal, stala sa zo mňa slobodná matka a začala som poberať sociálne dávky. Zároveň som však študovala na univerzite a naučila som sa, ako zvládať svoju chorobu.

Stretla som otca mojich mladších detí. Vzťah to však nebol dobrý, bol nestabilný, až vyústil do domáceho násilia, keď mal Aaron 5 mesiacov, a v tom čase som sa tiež dozvedela, že čakáme Faith.

Ako opustená matka bez opory rodiny som sa obrátila o pomoc na úrad v Lancashire. Potrebovala som niekoho, kto postráži Aarona v čase pôrodu Faith. Pri Aaranovi som silno krvácala a mala komplikácie, okrem toho som sa starala sa aj o starších synov. Na úrade to nebrali vážne a po pôrode som ostala na všetko sama.

Keď som zdvíhala svoju dcéru v autosedačke, tak mi vyskočila platnička, až nakoniec prišli sociálne pracovníčky, aby mi pomohli, pokým sa uzdravím, ale stretla som sa s veľkým nepochopením, keďže som inak vyzerala ako celkom zdravá.

Unavená z celého systému a aj pre problémy nájsť si s mojou diagnózou prácu som sa rozhodla robiť sama na seba. Chcela som len, aby som mala dosť peňazí na au-pair, ktorá by mi pomohla v čase, keď by som pracovala alebo musela ísť do nemocnice, tak aby som zakaždým nemusela prosiť o pomoc sociálne úrady.

23. októbra som sa dostala do pozornosti médií ako slobodná matka so zdravotným postihnutím, ktorá sa chytila do pasce sociálnej pomoci, čo viedlo k založeniu organizácie Step up Britain. Tá mala pomôcť k zmene systému, tak aby ľuďom pomáhal dostať sa z neho a začať žiť bez jeho pomoci.

Bola som slobodná matka, ale celý čas som sa stretávala len so zlyhaniami systému a mala som toho dosť.

Plánovala som, že sa presťahujem, aby som mohla pracovať z domu a poskytla miesto aj pre au-pair, ale nestalo sa tak, lebo som zistila, že si môj ex na moje meno vzal pôžičky a neplatil účty. Nakoniec som si vzala dočasný sociálny byt, pričom ma varovali, že nebudem môcť pracovať z domu. Správca bytu mi doručil oznam práve vtedy, keď som sa chystala obliecť dcéru. Na to ohlásil sociálke, že moja dcéra nebola oblečená. Pri tom len vyšla z vane a on sa tam zjavil celkom nečakane.

Už som mala všetkých úradov po krk a tak sme sa s rodinou presťahovali do Southportu, ale sociálne úrady ma stále vyčerpávali a ja som chcela len jediné – zarobiť dosť peňazí, aby som sa dokázala postarať o svoju rodinu bez ich pomoci.

 

Nakoniec sme si našli ubytovanie vo Walese cez organizáciu Save the family (Zachráňme rodinu). Povedali mi, že mi pomôžu a poskytnú mi priestor na to, aby som si založila a rozbehla vlastnú firmu, tak aby som sa vyhla tomu, že mi sociálne úrady vezmú deti.

Na tom mieste som videla, ako mnohé deti berú matkám a nechápala som prečo. Okrem toho tam bol muž, čo zneužíval jedno dieťa, povedali mi však, že nič také sa nedeje.

Jedného dňa som sa chystala na stretnutie všetkých ubytovaných. Chystala som svojho syna, potrebovala som ho zdvihnúť, ale práve ma bolel chrbát. Aby som sa vyhla zraneniu, musela som ho pri zdvíhaní pridržať pod hlavou. Bol to bezpečný spôsob, ktorý ľudia s mojou chorobou používajú, ale pri častom zdvíhaní mi mohla opäť vyskočiť platnička. V čase, keď boli deti celkom malé, som pri ich zdvíhaní príležitostne potrebovala pomôcť.

Jednej pracovníčke som o tom povedala s tým, že potrebujem asistenciu, aby som si neublížila a tiež plán, komu môžem zavolať v prípade, že sa mi niečo stane. Podobný plán som mala vypracovaný v starom bydlisku.

Na to sa mi ozvala sociálna pracovníčka a pýtala sa, prečo som Aarona zdvihla za vlasy a že s ním musím ísť hneď do nemocnice. Vysvetlila som jej, že to nie je pravda. Ona naliehala, že ak nepôjdem do nemocnice, príde s políciou a zoberú mi deti. Tak som s ňou súhlasila.

Myslela som si, že sa všetko vysvetlí. Namiesto toho ma začala vypočúvať polícia. správali sa ku mne, ako keby som nebola psychicky v poriadku a povedali mi, že im musím odovzdať deti a ak nie, vezmú ich aj tak, s tým, že sa s nimi ani nebudem môcť rozlúčiť. Tak som bola aj bez akéhokoľvek nariadenia nútená deti im odovzdať, s tým, že mi povedali, že ich na ďalší deň budem mať späť.

Nasledoval súd, kde som sa dozvedela, čo o mne sociálna pracovníčka napísala a prečo sa policajti ku mne tak správali. Napísala, že sa neviem kontrolovať a ovládať svoj hnev a  v čase, keď mal Aaron 7 mesiacov, musel ísť k starým rodičom, pretože som mala mentálne problémy. Môj problém s kĺbmi sa tak zmenil na mentálnu poruchu.

Našla som si právneho zástupcu. Proces trval 26 týždňov. Moje deti boli zatiaľ u pestúnov, kde boli fyzicky aj psychicky týrané.

S hrôzou som sa pozerala na to, ako sa z mojich šťastných, zdravých detí stávajú deti s prázdnym pohľadom. Vyhlasovali, že sa moja dcéra postupne otvára, ona, ktorá bola vždy taká živá a šťastná. Syn sa mal často schovávať pod stolom. Kontakty s deťmi boli nabité emóciami, prejaviť svoje city som si však nemohla dovoliť, ani sa sťažovať, inak by to vyhodnotili, že nechcem spolupracovať. Musela som sa prizerať týraniu svojich detí a nemohla som nič urobiť.

Zatiaľ na súde na mňa vytiahli celú minulosť, len aby ma mohli nejako onálepkovať.

Sociálna pracovníčka ani nebola schopná porozumieť, čo sa v spisoch o mne píše, a tak si jednoducho vybrala niektoré poznámky, prekopírovala ich a urobila z nich poruchy osobnosti, pričom mi nikdy nikto žiadnu nediagnostikoval.

Celý čas počas procesu sociálne pracovníčky negovali moje zdravotné problémy, tvrdili, že takú chorobu je ľahké predstierať. Posledný týždeň naopak tvrdili, že s takými problémami sa jedného dňa deti budú musieť starať o mňa. A to aj napriek tomu, že som vychovala dve skoro dospelé deti, ktoré sa im samy snažili vysvetliť, že naša choroba znamená, že len musíme niektoré veci robiť inak.

21. júna 2013 som celkom prišla o deti, ktoré teraz čakajú na adopciu. 28. júna mi na súde zakázali o všetkom hovoriť, nesmela som ani nikde spomenúť mená svojich detí.

Až na koniec procesu som mohla nazrieť do mojich spisov a mala som tri týždne na odvolanie.

Ja nie som právnička. Začala som hľadať pomoc na sociálnych sieťach, kde som však našla len množstvo iných rodičov, ktorým vzali na základe vymyslených obvinení deti.

Začala som posielať sťažnosti, kam sa len dalo.

Na to som dostala dva roky podmienku za to, že som propagovala Walk for Justice (Pochod za spravodlivosť).

Rovno som sudcovi povedala, nech ma zavrú, aj tak neprestanem hovoriť o nespravodlivosti, ktorá sa deje toľkým rodinám. Sudca povedal, že sa pozrie na to, prečo moje odvolanie zamietli, ale nestalo sa tak.

Snažím sa naštudovať si všetko o právnych veciach, ale nejde mi to dosť rýchlo a popritom len sledujem, ako rodičia na súdoch prehrávajú.

Čo ma však naozaj desí, je, že keď mi vzali deti, založila som stránkuwww.forcedadoptionexposed.com, na ktorú sa každý týždeň pridá 15/20 ľudí, a nemôžem uveriť tomu, v akej miere sa toto deje.

Snažím sa nájsť právnikov a novinárov, ktorí by mali záujem o môj príbeh, zatiaľ  sa však nik nenašiel, môj prípad je vraj priveľmi zložitý.

Toto však nie je len o mne, jedno dieťa je odobraté každých 20 minút.

Obávam sa, že tento systém má pedofilné zázemie vo vláde UK a rozprávala som sa už s množstvom rodičov aj detí, ktoré boli sexuálne zneužité, keď boli v náhradnej starostlivosti a následne ich umlčali. Vláda presadzuje adopciu čo najväčšieho počtu detí a prioritou je odoberať deti hneď po pôrode a do veku piatich rokov, aby sa čo najviac z nich dostalo do adopčného procesu.

Myslela som si, že môj prípad je len chybou v systéme, ktorú možno napraviť, ale dnes to už vidím v širších súvislostiach. Pri odoberaní detí sa používajú vymyslené dôvody a psychologické posudky, ktoré pomáhajú na to, aby rodičov onálepkovali a uľahčili tak proces odoberania detí a nedeje sa to len v UK.

Je to šialené, ľudia sa snažia o svojich prípadoch informovať, zakážu im to, niektorých dokonca zatvoria, alebo sa stratia, či dokonca zomrú.

Moje kontakty s deťmi zastavili, lebo dcéra na toalete počas kontaktu začala nahlas plakať a prosíkať ma, nech ju vezmem domov. Odvtedy som ju nevidela.

Som skvelá matka, svoje deti milujem, nikdy som im neublížila. Chybu spravili sociálni pracovníci a polícia, ale oni sú chránení a ostávajú bez potrestania. Ich chyby sa prehliadajú, alebo to neboli chyby a všetko bolo naplánované? Mal niekto jednoducho záujem o moje deti?

Na to, aby mi niekto navždy vzal deti, neexistuje dôvod.

Dúfam, že nájdem právnika, ktorý mi s mojim prípadom pomôže, aby sa moje deti vrátili domov. Nikdy sa nevzdám, verím, že sa dočkám spravodlivosti. Mojim starším chlapcom malá sestra a braček veľmi chýbajú.

PS: Najnovšie dostala Kellie oznámenie, že pre deti už našli adoptívnych rodičov. Nevie, či deti ostanú spolu alebo ich rozdelia. Adopcia by mala nadobudnúť platnosť o šesť týždňov.

Rozhovor s rodičmi, ktorým vzali deti: náš syn chcel zabiť seba aj pestúnov (13.8.2014)

26.10.2014 20:19

13.8.2014 

Prípad rodiny Sakajtovej je známy ako prípad Rómov, ktorí sa ohradili voči adopcii ich detí homosexuálnym párom.   Na Slovensku žila rodina v Michalovciach. Sakajtovci majú desať detí, z toho štyri sú už plnoleté. Na Slovensku nepoberali dávky v hmotnej núdzi, pán Sakajtov pracoval, naposledy ako školník, a za prácou dochádzal aj do Čiech, kde pracoval ako murár. Manželka sa starala o deti, ale v rámci možností tiež pracovala, naposledy bola tri roky zamestnaná v technických službách. Pán Sakajtov tiež pôsobil v rómskom divadle a zakladal aj únie rómskej mládeže. Vyštudoval strednú odbornú školu strojnícku, ktorú ukončil maturitou. Študoval aj na univerzite, no pre nedostatok financií ju neukončil. Z kurzov má za sebou podvojné účtovníctvo, obsluhu vysokozdvižného vozíka a kurz terénneho sociálneho pracovníka.

Z akých dôvodov ste odišli do Veľkej Británie?

Ladislav Sakajtov: Lepší život som hľadal. Ja som z tých Rómov, ktorí nepotrebovali sociálne dávky, ale viete, aká je situácia na Slovensku. 

Na Slovensku bol život ťažký, takúto veľkú rodinu musíte zabezpečiť. Keď sa nám vyskytla možnosť, odišli sme do Anglicka.

Aké boli vaše začiatky v Anglicku?

Ladislav Sakajtov: Začiatky boli veľmi ťažké. Stali sme sa obeťami obchodovania s ľuďmi. Po našom príchode nám doklady zobrala agentúra a za nás vyberali sociálne dávky. Agentúra nám poskytla ubytovanie, ale veľmi nedostatočné. Bývali sme v jedenapolizbovom byte, boli tam zlé hygienické podmienky. Potom som vyhral súd a agentúra nám pridelila štvorizbový byt. Pri prideľovaní bytu spolupracovali sociálne služby a Hope for justice, nezisková organizácia, ktorá pomáha obetiam obchodovania s ľuďmi.

Podarilo sa vám nájsť si aj prácu?

Ladislav Sakajtov: Áno, momentálne pracujem ako maliar.

Čo bolo dôvodom, že vás prvý raz kontaktovali sociálni pracovníci?

Ladislav Sakajtov: Môj vtedy dvanásťročný syn sa bicykloval o tri uličky ďalej a stratil sa. Keď sa nevracal domov, zavolal som hneď na políciu, že sa mi stratil chlapec. Polícia ho našla večer, ale nám ho priviedli až na druhý deň. Pochopíte to? Odvtedy sa o nás začali viac zaujímať.

Navštevovali nás však už odvtedy, ako nám pridelili ten jedenapolizbový byt. Na základe toho bytu nám neskôr vyčítali, že sa o svoje deti nevieme postarať.

Aký dôvod uviedli pri odoberaní vašich detí?

Ladislav Sakajtov: Mne na prvom súde povedali, že odobraný bude len S. Viem, že je tam spomenutý dôvod ako zanedbávanie, záškoláctvo a takéto veci. Dokázal som však na súde, prečo MA nechodil do školy. Dal som mu vypracovať psychologický aj psychiatrický posudok, v ktorom dokazujem, že MA vzhľadom na svoju diagnózu mal byť zaradený do inej triedy. Žiadal som preňho aj osobného asistenta, ale mu ho nepridelili. Deti sa v škole MA posmievali, trpel tam šikanou a  na školu som podal aj sťažnosť. On tú školu nestíhal, nemal ju rád a aj preto o ňu nemal záujem. Môjho chlapca tam zbili, prišiel s rozbitým nosom a sociálne služby, ktoré som žiadal o pomoc,  povedali, že je to normálne medzi deťmi. Na inú školu ho preradiť nechceli. Ešte sme ja aj moja manželka dostali zákaz približovať sa ku škole. Pre tú sťažnosť, čo som podal na školu.

Ja som potom nemohol dozerať, či deti vždy prídu naozaj do školy, keď som sa k nej nemohol priblížiť. Ako som mohol zabezpečiť školskú dochádzku? Ani som nemohol brániť svojho chlapca.

Mali deti problémy so školskou dochádzkou aj na Slovensku?

Ladislav Sakajtov: Moje deti nikdy na Slovensku nemali problémy so školskou dochádzkou.

Iveta Sakajtová: Každý mesiac mali deti rodičovské a ja som tam každý mesiac chodila.

Ďalším z vymenovaných dôvodov vašej rodičovskej nedostatočnosti bolo, že deti sasamy túlali v noci.

Chlapci chodili vonku aj sami. Mali už 12, 13 rokov. Oni mali tú školu poobede až

do večera. A keď tam neboli, tak povedali, že sa neskoro túlali.

Jedným z obvinení malo byť, že vaša manželka počas tehotenstva priveľa fajčila a pilaveľa kávy.

Ladislav Sakajtov: Moja manželka pije dve kávy, jednu ráno a druhú večer a denne vyfajčí niekoľko cigariet. Fajčím aj ja a fajčiť chodíme na dvor. A to bolo uvedené v papieroch, že som to ja na manželku povedal, že pije kávu a fajčí. Ja vám poviem dôvod odobratia detí. Oni tu nikdy nepochopia, že rodina má desať detí. Keď bola manželka tehotná, chceli, aby si dala dieťa zobrať. Aj ja som ju mal o tom presvedčiť, ale ja s tým ako kresťan nesúhlasím. Neurobil som to a preto S. odobrali.

Máte pocit, že ste svoje deti niekedy neprimerane fyzicky trestali?

Ladislav Sakajtov: Ja som nikdy svoje deti nebil.

Iveta Sakajtová: Keď deti niečo urobili, napríklad sme ich našli fajčiť, tak sme ich dali jedného do jednej izby a druhého do druhej. Povedali sme im, nech rozmýšľajú, či dobre spravili a po piatich minútach nech prídu dole a povedia áno alebo nie. Potom prišli a povedali, že „mama, nedobre sme spravili.“ Stále som svojim deťom hovorila, rozmýšľajte, čo ste spravili zle. To nie je trestný čin!

Sociálka sa detí pýtala, že či ich bijeme a ony dosvedčili, že to nie je pravda.

Ladislav Sakajtov: V médiách to mohlo byť preto, lebo sociálna pracovníčka uviedla, že ona videla, ako matka udrela chlapca.

Iveta Sakajtová: Ja som chlapca chytila za plece, keď si na vrátnici na kontaktoch chcel pozrieť knihu. Som mu povedala, nechaj to, to nie je tvoje.

Ďalším z dôvodov odobratia bolo, že ste zanedbávali lekársku starostlivosť o svoje deti.

Chlapcov som hneď prihlásil k lekárovi, aj špecialistom, ušné, očné, takéto základné veci. Do školy som ich prihlásil. Takže nemajú dôvod spochybňovať to.

Vaše najmladšie deti už boli dané na adopciu. Okrem dôvodu z obáv o ich výchovu a starostlivosť vo vašej rodine v budúcnosti sa tak stalo aj z dôvodu, že už počas ich života vo vašej rodine utrpeli ťažkú ujmu. Najmladší S. bol s vami len krátko, k akej ujme u neho za ten čas malo dôjsť?

S. bol najprv tri a pol týždňa v nemocnici, lebo sociálna pracovníčka už pripravovala toto dieťa, aby ho nedostala matka a takisto sociálka riadila, kedy my môžeme k dieťaťu ísť. Ja som sa ozval a chlapca nám pustili domov, lebo nemocnica s ich postupom tiež nesúhlasila.

Doma bol S. presne štyri a pol dňa. Za ten čas sme ho vraj dostatočne nekŕmili. A dvakrát ho za ten čas prišli vážiť a povedali, že váhy sa pokazili. Ja sa doteraz pýtam, aký má sociálka dôkaz, že dieťa doma nepriberalo. Matka ho s ťažkosťami dojčila a prikrmovala. Keby to bolo prvé dieťa, že sa nevieme postarať, ale my ich máme desať. Žiadne naše dieťa nehladovalo.

Oni na tom súde dokladali stále ďalšie a ďalšie takéto dôkazy. Ja nerozumiem tomu sudcovi, ako to mohlo prejsť.

Ako prebiehalo odoberanie vašich detí?

Ladislav Sakajtov: My sme o deviatej museli byť na súde. Ako mi to bolo popísané, prišlo tam asi päť policajných áut, vo vnútri bolo asi sedem policajtov. Všetky deti nahnali do obývačky a nesmeli sa odtiaľ pohnúť. Potom ten istý prekladateľ, čo sme mali my na súde, dorazil aj do domu a začali vynášať aj cudzie deti. Zobrali dve moje deti a tri vnúčatá, čo tam vtedy boli, teda bol tam velikánsky rozruch. Deti strašne plakali, ako mi to bolo popísané. Päťnásťročnému chlapcovi vykrútili ruky, dospelého chlapca vyhodili, že tam nesmie byť. Stále sociálne služby hovorili, že tam nebol nik dospelý. Moja dcéra však mala sedemnásť rokov a syn dvadsaťjeden. Dcére tam prihorelo nejaké jedlo, keď prišli a môj malý syn sa pocikal od strachu. To nám potom vyčítali, že bol zanedbaný. Vyčítali nám aj to, že chlapec (J) bol hladný, pritom on ráno jedol, predtým ako sme odišli na súd, sme mu dali raňajky.

Najprv zobrali dvoch mojich mladších synov a o tri týždne ďalších dvoch.

Prečo vám neodobrali všetky neplnoleté deti?

Ladislav Sakajtov: Tomu nerozumiem, prečo nám nezobrali všetky deti.

Viete ako deti znášajú pobyt u pestúnov? Sú tam spokojné?

Iveta Sakajtová: Ja som deťom na kontakty nosila ovocie a MO mi povedal, že doma ho hneď pestúnka hodí do koša. Keď sa pýtal, že prečo to vyhadzuje, že to mu mama priniesla, povedala, že je to špinavé.

Chlapci sa sťažovali, že ich pestúni bijú a nadávajú im.

Ladislav Sakajtov: Chlapci sú tam týraní. MA a MO stále utekajú, na úteku sú aj niekoľko dní a pýtajú sa k rodičom. MO je na tom už psychicky veľmi zle. Chcel už spáchať aj samovraždu, raz keď šli v aute, chcel zabiť seba, spolu s bratom aj pestúnmi, už to nevládal ďalej znášať. Raz bol na úteku deväť dní a celý ten čas nikoho nezaujímalo, čo s ním je.

A ako prebiehali oficiálne kontakty s deťmi?

Ladislav Sakajtov: Ja som nepodpísal podmienky ohľadom kontaktov stanovené sociálnymi službami a mám zákaz stretávať sa s chlapcami. Prečo by som mal podpísať niečo, s čím nesúhlasím? Raz som po kontakte čakal na svoju ženu, pobozkal som chlapcov a skončil som na 72 hodín vo väzení, čo som nikdy predtým nebol zadržaný a súdne trestaný.

Iveta Sakajtová: Bolo mi do plaču, keď raz doniesli tých menších. Mali zranenia a boli špinaví.

Za staršími chlapcami som dochádzala veľmi ďaleko. Raz mi dali kontakt v takom čase, že som v tom meste musela prespať v noci, aby som kontakt stihla. Prespala som na lavičke s bezdomovcami.

Raz som tam cestovala a na mieste mi povedali, že kontakt je zrušený. Išla som za našou sociálnou pracovníčkou, ale povedali mi, že v ten deň nebola v práci. Ja však poznám jej auto, bolo zaparkované pred budovou. Povedala som im to, ešte sa zasmiali, aká som „clever“ (bystrá). S chlapcom, ani sociálnou pracovníčkou som sa v ten deň nestretla, išla som tam zbytočne.

Kontaktovali ste pri úteku starších synov sociálny úrad a políciu a CIPC?

Ladislav Sakajtov: Áno, kontaktovali sme všetkých, aj ohľadom nevhodného správania pestúnov, ale nebol záujem. Ani keď bol chlapec nezvestný deväť dní. CIPC mi napokon odpísalo, že všetko je v poriadku a dieťa je u pestúnov a je tam nastálo a že tam už nevidia žiadny problém. Ja som im na to odpísal, že tam nejaký problém asi je. Dieťa by takto neutekalo od pestúnov, ak by mu tam neubližovali.

Sociálna pracovníčka nám zas povedala, že úteky z pestúnskych rodín nie sú ničím výnimočným. Tie úteky sú tam ako na bežiacom páse. Ja som ich chcel dať preradiť, ale oni nechceli.

Nakoniec chlapcov oddelili, aby spolu od pestúnov neutekali. Aj tak utekajú. Dohodnú sa cez mobily a utečú.

Boli na súdnych pojednávaniach zohľadnené aj názory vašich detí ohľadom toho, s kýmchcú žiť? Zaujímal sa niekto aj o názory vašich už plnoletých detí?

Ladislav Sakajtov: Neboli. Z našich plnoletých detí nebolo ani jedno vypočuté, nebol o to záujem.

Čo by ste odkázali rodinám, ktoré sa chystajú za prácou do Anglicka?

Ladislav Sakajtov: To, čo sa stalo mne, sa môže stať aj druhým ľuďom. Oni sú schopní všetkého. Rozbijú rodinu, aby to nezvládla. A preto o tom informujem. Nech hlavne Rómovia pochopia, o čo tu ide, že ide aj o ich deti. Že nedostanú prácu a všetko im vezmú. Je to len biznis.

A bol by som rád, keby ma ľudia neposudzovali za to, či som Róm. každý len to rieši a nie to, čo sa nám stalo.

Iveta Sakajtová: Nech ide muž zarobiť sám a nech nechá ženu a deti doma.

                 Povedali o Sakajtových:

Lenka Sakajtová. dcéra, 24:

Moji rodičia sa dobre o mňa starali, dobre ma vychovali.

Každý rodič chce len dobre pre svoje deti. Stalo sa, že som niečo chcela, ale moji rodičia na to nemali. Ale snažili sa, aby sme mali všetko.

Moja mama sa postará aj o naše deti. Vieme, že je dobrá mama, preto sa jej nebojíme nechať aj vlastné deti.

A otec nás nebil. Ja mám 24 rokov a nikdy som od otca nedostala. Ani moji súrodenci.

Mudr. Ľubomíra Benediková, detská lekárka, Michalovce:   Oni tu žili biedne, preto aj odišli. Poznám túto rodinu ako chudobnú, ale rešpektovali nás na každé slovo, keď som potrebovala, prišli, nebolo ich treba predvolávať. Všetko tie deti mali, lebo pani Sakajtová bola veľmi seriózna. Tie jej staršie deti boli pracovité, robili, neulievali sa. Takto ich poznám, ako chudobnú a serióznu rodinu. Ako rodičia boli prvotriedni a ako máloktorí Rómovia učili deti pracovitosti.

Ing. Vasilová Jozefína, sociálna pracovníčka, Michalovce:   Poznám ich roky. Spoznala som ich ešte skôr, ako som sa začala venovať terénnej práci. Poznala som ich rodinu, tie staršie deti chodili ku mne domov. Je pravda, že žili v osade a podmienky tam nemali ktovieaké, ale rodina bola súdržná, starali sa o deti, ako vedeli. Deti navštevovali školu. Pán Sakajtov bol vychovaný v nerómskej pestúnskej rodine, mal iné návyky, ako fungovali tu v osade.

Ing. Michal Banon, sociálny pracovník , Michalovce:    Ja ich poznám dlhšie, som ich stretával v meste a tak. Tiež som Róm. Poznám ich trošku lepšie a vnímam ich ako normálnu rodinu. Mali normálne bývanie, ich rodina bola bezproblémová. Oni sú dobrí ľudia, ale keď sa raz nedá z tej biedy dostať... Chudoba sa v podstate dedí. Keď im nepodáme pomocnú ruku, tak sa z toho nedostanú nikdy.

 

<< 1 | 2 | 3 >>